ACTARA 25 WG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin » ACTARA 25 WG
  • ACTARA 25 WG - etykieta-instrukcja stosowania
ACTARA 25 WG

ACTARA 25 WG

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku oraz szkodników ssących i gryzących w roślinach sadowniczych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Zawartość substancji aktywnej:
tiametoksam 3-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo-5-metylo-1,3,5-oksadiazinan-4-ylideno(nitro) amina; związek z grupy neonikotynoidów – 25 % w 1 kg środka.

Zezwolenie MRiGŻ Nr 506/99 z dnia 25.03.1999 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr 8/2001 z dnia 10.11.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr 19/2002 z dnia 19.04.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-15/2003/p z dnia 27.06.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-129/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
decyzją MRiRW nr R- 439/2007 z dnia 18.10.2007 r.,
decyzją MRiRW nr R- 47/2009 z dnia 18.03.2009 r.
decyzją MRiRW nr R-81/2010d z dnia 22.03.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-70/2011d z dnia 22.03.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska, tel.: (+41,61) 323-11-11, fax: (+41,61) 323-12-12.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na pszczoły.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
ZIEMNIAK
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,08 kg/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. ROŚLINY SADOWNICZE
DRZEWA ZIARNKOWE
- kwieciak jabłkowiec
Zalecana dawka: 0,16-0,2 kg/ha.
Opryskiwać tuż przed pękaniem lub w trakcie pękania pąków.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

- owocnica jabłkowa
Zalecana dawka: 0,16-0,2 kg/ha.
Opryskiwać na początku wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż w ostatniej fazie opadania płatków kwiatowych.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

- mszyca jabłoniowa
Zalecana dawka: 0,1 kg/ha.
Opryskiwać na początku wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż w ostatniej fazie opadania płatków kwiatowych.

- bawełnica korówka
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce.

- miodówka gruszowa plamista
Zalecana dawka: 0,16-0,2 kg/ha.
Środek stosować najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia drzew lub po zakończeniu kwitnienia.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

B) CZARNA PORZECZKA
- mszyce
Zalecana dawka: 0,1 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

UWAGI:
1.Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty.
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.
4. W przypadku zwalczania miodówki gruszowej plamistej do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZIEMNIAK – 14 DNI,
DRZEWA ZIARNKOWE – 21 DNI,
PORZECZKA CZARNA – 28 DNI.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu 10 DNI

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 1/4 pojemności (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu;
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0–30°C.
Chronić przed wilgocią.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 44 09
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 26 76 Warszawa – (22) 619 08 97
Łódź – (42) 657 99 00 Wrocław – (71) 343 30 08
Poznań – (61) 847 69 46 Tarnów – (14) 631 54 09

Okres ważności – 3 lata.
Data produkcji - .....
Zawartość netto -......
Nr partii - .......

Termin ważności zezwolenia: 2011.06.30
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: 2012.12.30

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading