OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • ADENGO 315 SC - etykieta-instrukcja stosowania
ADENGO 315 SC

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: (0-033) 04 728 54 888, fax: (0-033) 04 728 54 926

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 ,02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 573 36

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

ADENGO 315 SC

Zawartość substancji aktywnych:
-tienkarbazon metylu /ester metylowy kwasu 4-[[[(4,5-dihydro-3-metoksy-4-metylo-5-okso -1H-1,2,4-triazol-1-ylo)karbonylo]amino]sulfonylo]-5-metylo-3-tiofenylokarboksylowego -90 g/l
-izoksaflutol /5-cyklopropylo-4-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo) izoksazol (związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l

Zezwolenie MRiRW Nr R – 14/2011 z dnia 04.02.2011 r.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
4. W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest:
- wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- użycie rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

I OPIS DZIAŁANIA
Adengo 315 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych.
Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej aktywność określonego enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co
w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.
Izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która powoduje zamieranie chloroplastów w komórkach roślin.
Środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno poprzez korzenie a w stosowaniu powschodowym również przez łodygi i liście kiełkujących chwastów. Preparat jest szybko transportowany w całej rośliny. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.
Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów. Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Chwasty wrażliwe np. : chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
kukurydza
Rośliny kukurydzy opryskiwać:
- po siewie ale przed wschodami
- po wschodach, w fazie 1-2liści
Zalecana dawka: 0,33-0,44 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Preparat stosować jeden raz w sezonie.

UWAGI:
1. Wyższą zalecaną dawkę środka należy stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz na glebach cięższych.
2. W przypadku konieczności zwalczania rdestów, przytulii czepnej i jasnoty purpurowej zaleca się stosować dawkę wyższą 0,44 l/ha.
3. Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga wymieszania z glebą, nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.
4. W przypadku wystąpienia silnych opadów po wykonaniu zabiegu może wystąpić przejściowe bielenie blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają wpływu na plon.
5. Po zastosowaniu środka nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
6. W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5), piaszczystych, torfowych o nieregularnych stosunkach wodnych oraz w przypadku widocznych niedoborów składników pokarmowych mogących prowadzić do zaburzeń we wzroście i rozwoju kukurydzy.
2. Środka nie stosować w rodach hodowlanych kukurydzy nasiennej i w kukurydzy cukrowej.
3. Środka nie należy stosować w temperaturze poniżej 8°C oraz w przypadku spodziewanych przymrozków lub w warunkach panującej bądź spodziewanej suszy.
4. Nie przetrzymywać cieczy roboczej w zbiorniku opryskiwacza i nie używać jej do ponownego opryskiwania.
5. Środka nie mieszać z innymi preparatami, nawozami i dodatkami wspomagającymi.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenie dla roślin uprawianych następczo.
Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartością opakowania przed użyciem wielokrotnie wstrząsnąć do chwili, gdy w opakowaniu pojawi się jednorodna zawiesina
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – 58 682 04 04 Kraków – 12 411 99 99
Lublin – 81 740 89 83 Łódź – 42 657 99 00
Poznań – 61 847 69 46 Rzeszów – 17 866 40 25
Sosnowiec – 32 266 11 45 Tarnów – 14 631 54 09
Warszawa – 22 619 66 54 Wrocław – 71 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ……

Termin ważności zezwolenia: 2014.02.03
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading