AFALON DYSPERSYJNY 450 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • AFALON DYSPERSYJNY 450 SC - etykieta-instrukcja stosowania
AFALON DYSPERSYJNY 450 SC

AFALON DYSPERSYJNY 450 SC

Afalon Dyspersyjny 450 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w następujących uprawach:
ziemniaka, marchwi, pora, pietruszki, grochu jadalnego, selera korzeniowego i naciowego, kukurydzy.

Zawartość substancji aktywnej:
linuron 3-(3,4-dichlorofenylo)-I-metoksy-1-metylomocznik (związek z grupy pochodnych mocznika) -450 g w 1 l środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-57/2010 z dnia 16.06.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 199/2011d z dnia 06.07.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Poland Sp z o.o., ul Sienna 39, 00-021 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 66, fax. +48 22 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl

Producent:
Agan Chemical Manufactures Ltd., P.O.B. 262, Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, Izrael, tel. (972) – 8-8515211, fax. (972) – 8-8522806.

Konfekcjoner:
1. "Sumin" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel. +48 (61) 297 26 00, +48 (61) 812 51 13; fax +48 (61) 297 26 02; email: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
2. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Toksyczny – T            Niebezpieczny dla środowiska – N
    Toksyczny      Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
3. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
4. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: bratek polny, szarłat szorstki, wilczomlecz obrotny, iglica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowy.
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi.
Chwasty odporne: przytulia czepna.

II ZAKRES STOSOWANIA
a) przed wschodami roślin
Opryskiwać na dobrze uprawioną, wilgotną glebę. Niewielkie opady występujące po opryskiwaniu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować uszkodzenia roślin. W przypadku dłuższej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość deszczowania pola.
Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na możliwość uszkodzenia roślin uprawnych.
b) po wschodach
Środek można stosować na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych. Opryskiwać rośliny suche, co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem

1. ROŚLINY ROLNICZE
ZIEMNIAK
Termin zabiegu: Zabieg wykonać bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie wykonywać zabiegu na liście ziemniaków.
Zalecana dawka: 1,5-2,0 l/ha.

KUKURYDZA
Termin zabiegu: Zabieg wykonać do 3 dni po siewie.
Zalecana dawka: 1,5 - 2,0 l/ha.
Wyższą dawkę stosować na glebach organicznych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE
GROCH JADALNY
Termin zabiegu: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie. Groch wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę. Gwałtowne opady deszczu występujące po opryskiwaniu mogą spowodować uszkodzenia grochu wskutek przemieszczania się środka do strefy korzeniowej roślin.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.

MARCHEW
Terminy zabiegów:
a) do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm.
Zalecana dawka: 1,5-2,0 l/ha.

b) po wschodach w fazie 3-5 liści właściwych marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.
Zalecana dawka: 1,0-1,5 l/ha.

c) jako zabieg dzielony:
pierwszy zabieg do 10 dni po siewie marchwi, w dawce 0,75 l/ha, drugi zabieg w fazie 1-2 liści marchwi, w dawce 0,35 l/ha, trzeci zabieg, w 7 do 14 dni po

drugim zabiegu , w dawce 0,5 l/ha.
Okres pomiędzy zabiegami nie powinien być mniejszy niż 7 dni.

Uwaga!
Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi przeznaczonej na wczesny zbiór (sprzedaż pęczkowa).

PIETRUSZKA
Terminy zabiegów:
a) w 5-10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Zalecana dawka: 1,0-2,0 l/ha.

b) w fazie 3-5 liści pietruszki. Opryskiwać tylko w przypadku silnego zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie. Nie stosować we wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20°C.
Zalecana dawka: 1,0-1,5 l/ha.

Uwaga!
Zabieg nalistny może powodować fitotoksyczne objawy, które mogą prowadzić do obniżki plonu pietruszki.

SELER
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
Zalecana dawka: 1,5-2,0 l/ha.
W uprawie selera naciowego (jadalna łodyga) zalecana dawka: do 1,5 l/ha.

POR
Termin zabiegu:
a) na plantacjach pora z siewu zabieg wykonać po wytworzeniu przez por 4-6 liści.
b) W uprawie pora z rozsady zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu.
Zalecana dawka: 1,0-1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średnio-kropliste.

UWAGI:
1.Dawki środka wyższe z zalecanych stosować na glebach ciężkich, zasobnych w próchnicę.
2. Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzi płytko działających.
3. W przypadku zabiegu wykonanego na liście ziemniaka środek może spowodować uszkodzenia roślin.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym (po spulchnieniu gleby) można uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę, ziemniaki, słonecznik. Nie wysadzać rozsady.
W przypadku stosowania mieszanin z innymi herbicydami ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.

IV OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
GROCH, KUKURYDZA - 60 DNI
MARCHEW, - 70 DNI
PIETRUSZKA, POR, ZIEMNIAK, - 90 DNI
SELER NACIOWY - 49 DNI
SELER KORZENIOWY - 90 DNI

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środka nie stosować:
- w terminie powschodowym jeżeli wschody są słabe lub zostały uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2020.07.01
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading