OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • Pełna etykieta środka ochrony roślin
ALLEGRO 250 SC

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-22) 570 99 99, fax. (0-22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

ALLEGRO 250 SC

Zawartość substancji aktywnych:
- epoksykonazol rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,3-triazol (związek z grupy triazoli) - 125 g w 1 litrze środka,
- krezoksym metylu (E)-2-metoksyimino[(2-(o-toliloksymetylo)fenylo]octan metylu (związek z grupy strobiluryn) -125 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R -112/2009 z dnia 16.10.2009 r.

Szkodliwy – Xn          Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Możliwe ryzyko upośledzenia - płodności.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
"Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on oraz 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej".

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA
ALLEGRO 250 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym i quasi-układowym. Środek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.

II.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ZBOŻA OZIME
1. PSZENICA OZIMA
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna
2. PSZENŻYTO OZIME
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
3. JĘCZMIEŃ OZIMY
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
4. ŻYTO
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rynchosporioza liści

Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.
Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

ZBOŻA OZIME I JARE
1. PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha.
2. PSZENŻYTO OZIME
septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka: 1 l/ha.
3. JĘCZMIEŃ OZIMY
rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa
Zalecana dawka: 1 l/ha.
4. ŻYTO
rdza brunatna, rynchosporioza, septoriozy.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
5. JĘCZMIEŃ JARY
plamistość siatkowa, rdza jęczmienia, rynchosporioza
Zalecana dawka: 1 l/ha.
6. PSZENICA JARA
brunatna plamistość liści
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga:
Dawkę 1,0 l/ha środka stosować:
- w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych zbóż,
- do zwalczania brunatnej plamistości liści i fuzariozy kłosów pszenicy ozimej.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica, pszenżyto, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy krzewienia
- żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.

Uwaga !
1.W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy kłosów na pszenicy i pszenżycie zalecany termin zabiegu opryskiwania można przedłużyć do
fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
2. Do zwalczania fuzariozy kłosów w celu ograniczenia wytwarzania mykotoksyn środek stosować zapobiegawczo (w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych
sprzyjających porażeniu) od początku do końca fazy kwitnienia.

UWAGI:
1.Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji zbóż:
- do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub
- kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych.

III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
ZBOŻA – 35 DNI

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dla od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać pary rozpylonej cieczy.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.
- Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć wodą z mydłem.
- W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
- Zanieczyszczone oczy płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą, przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
- Nie należy wywoływać wymiotów, ani nie podawać nic doustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.
- Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków - (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2013.04.30
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading