ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 675 SL - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 675 SL - etykieta-instrukcja stosowania
ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 675 SL

ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 675 SL

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa, wyleganiu rzepakowi ozimemu z jednoczesnym zwiększeniem ilość rozgałęzień i ilość łuszczyn oraz zapobiegania nadmiernemu wzrostowi i wyleganiu rozsady pomidorów.

Zawartość substancji aktywnej:
chlorek chloromekwatu – chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamoniowy (związek z grupy czwartorzędowej soli amoniowej) -675 g w 1 litrze środka

Zezwolenie MRiRW Nr R-5/2007 z dnia 13.02.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 256 /2010 z dnia 16.09.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794-22-35, fax: + 48 71 794-21-50, www.makhteshim-agan.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn
    Szkodliwy

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ZBOŻA
Antywylegacz płynny 675 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło pszenicy. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu.
Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia zbiór zbóż maszynami żniwnymi zapobiegając powstawaniu strat wynikających z niewykształcenia i porastania ziarna, w efekcie wylegania zboża.

TERMINY STOSOWANIA I DAWKI
Antywylegacz płynny 675 SL stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w takich warunkach glebowo - klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania zbóż.

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA
Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.
Zalecana dawka:
pszenica ozima – 1-2 l/ha
pszenica jara – 0,7-1,5 l/ha.

ŻYTO OZIME
Opryskiwać na początku strzelania w źdźbło w fazie 1-2 kolanka.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.

PSZENŻYTO OZIME
Opryskiwać na początku strzelania w źdźbło w fazie 1-2 kolanka.
Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.

OWIES
Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło od 1 do 4 kolanka.
Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Uwaga:
Wyższe z zalecanych dawek stosować:
- w warunkach intensywnego nawożenia azotowego
- w uprawie odmian bardziej podatnych na wyleganie
- w warunkach wysokiej wilgotności i wysokich temperatur
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. RZEPAK OZIMY
Antywylegacz płynny 675 SL hamuje wzrost i ogranicza wyleganie rzepaku ozimego, zwiększa ilość rozgałęzień i łuszczyn na jednej roślinie, co wpływa korzystnie na plonowanie rzepaku.
TERMINY STOSOWANIA I DAWKI
Opryskiwać rośliny wiosną na początku fazy wzrostu łodygi.
Zalecana dawka: 0,75-1,0 l/ha.
Uwagi:
1. Zaleca się stosować środek na polach intensywnie nawożonych azotem.
2. Nie stosować w odmianie Bor.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego
- w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C
- na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem i przymrozkami
- na rośliny mokre
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

3. POMIDOR
Antywylegacz płynny 675 SL działa hamująco na wzrost zapobiegając nadmiernemu "wyciąganiu się" roślin. Opryskana rozsada pomidora łatwiej przyjmuje się w gruncie i stanowi lepszy materiał, zwłaszcza do mechanicznego sadzenia.

TERMINY STOSOWANIA I DAWKI
Opryskiwać lub podlewać rozsadę, gdy rośliny mają wysokość około 10 cm i wykształcone 4-5 liści, stosując środek w ilości 1-2 ml w 5 l wody.
Stosując opryskiwanie grubokropliste pod niskim ciśnieniem zastosować 0,5 l cieczy użytkowej/m2, a do podlewania 2,5-3 l/ m².
W przypadku opryskiwania wskazane jest wykonanie drugiego zabiegu, jeżeli następuje opóźnienie terminu sadzenia roślin. Wykonać je wówczas po 10-14 dniach, lecz nie później niż na 3-4 dni przed sadzeniem.

Uwaga:
Środka nie stosować w warunkach silnego nasłonecznienia i w temperaturze powyżej 25°C.

III. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji -NIE DOTYCZY

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ, ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu -NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed użyciem, nie przetrzymywać dłużej niż 4 godziny.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po przerwie w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów -(17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec -(32) 266 11 45
Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów -(14) 631 54 09
Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa -(22) 619 66 54
Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław -(71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2017.02.13
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading