ARDENT 500 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • ARDENT 500 SC - etykieta-instrukcja stosowania
ARDENT 500 SC

ARDENT 500 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą i stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.
Środek wykazuje działanie quasi-systemiczne, polegające na rozprzestrzenianiu się substancji aktywnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Środek najlepiej stosować w okresie najsilniejszych infekcji pierwotnych. Wykonać 2-3 zabiegi następujące po sobie.

Zawartość substancji aktywnej:
krezoksym metylowy (E)-2-metoksyimino-(2-o-toliloksymetylofenylo)octan metylu (związek z grupy strobiluryn) -500 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr 37/2002 z dnia 10.05.2002 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R-78/2002/p z dnia 18.11.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-420/2007 z dnia 24.09.2007 r.
decyzją MRiRW Nr R- 184/2009 z dnia 10.11.2009 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 110/2011d z dnia 06.04.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Industries Ltd. Arava House, 12 Golan Street , Airport City, P.O.B. 298, Zip Code 70151, Izrael, tel: +972 7 3232 1000, fax: +972 7 3232 1074, www.ma-industries.com.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 66, fax: +48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl
2. AGROSIMEX Sp. z o.o.,Goliany 43, 05-620 Błędów tel. (048) 668 04 71, fax (048) 668 04 86, e-mail: agrosiemex@wp.pl

Konfekcjoner:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY SADOWNICZE
1) JABŁOŃ
parch jabłoni, mączniak jabłoni.

2) GRUSZA.
parch gruszy.
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
* Środek w dawce 0,2 l/ha działa zapobiegawczo i interwencyjnie do 48 godzin po infekcji.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Środek można stosować co 7-14 dni w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, jednak nie częściej niż 2-3 w sezonie. W przypadku silnej infekcji i dużego przyrostu liści zachować krótsze odstępy między zabiegami.

UWAGI:
1. Środek odporny na zmywanie (40 mm), charakteryzujący się dobrą przyczepnością do liści zarówno suchych jak i wilgotnych (pokrytych rosą, mgłą, kroplami lekkiej mżawki). W przypadku, gdy liście są wilgotne, używać mniejszej ilości wody.
2. Skuteczność środka nie zależy od temperatury.

III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
JABŁKA, GRUSZKI -28 DNI

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać par cieczy użytkowej.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów –(0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów (0-14) 631 54 09
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii -

Termin ważności zezwolenia: 2012.06.30
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.12.31
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.12.31

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading