OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • Pełna etykieta środka ochrony roślin
ATTRIBUT 70 WG

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer CropScience AG, Landwirschaftszentrum, Monheim, Alfred Nobel Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy, tel/fax: (+49 21) 733 80.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 572 35 00, fax.: (0-prefiks-22) 572 35 55

ATTRIBUT 70 WG

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, selektywny herbicyd o działaniu systemicznym, przeznaczony do powschodowego zwalczania głównie chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej.

Zawartość substancji aktywnej:
propoksykarbazon sodowy (związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 70%.
ester metylowy soli sodowej kwasu 2-[[[(4,5-dihydro-4-metylo-5-okso-3-propoksy-1H-1,2,4triazol-1ilo)karbonylo] amino]sulfonylo] benzoesowego

Zezwolenie MRiRW Nr 889/2001 z dnia 19.11.2001 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-35/2002/p z dnia 12.11.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-16/2003 z dnia 30.06.2003 r. ,
decyzją MRiRW Nr R-2752004 z dnia 25.05.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-71/2006 z dnia 14.09.2006 r.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest zarówno poprzez korzenie, jak i liście chwastów i szybko transportowany w roślinie. Jego działanie polega na blokowaniu enzymu syntetazy acetolaktanowej (ALS) w komórkach. Skutkiem działania środka jest ograniczenie lub wstrzymanie wzrostu i karłowacenie chwastów. U nasady blaszek liściowych powstają odbarwienia prowadzące do ich zamierania. Środek działa skutecznie również na chwasty wschodzące kilka tygodni po zabiegu. Działa jednak powoli i pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie 4-6 tygodni od wykonania zabiegu.

Chwasty wrażliwe np.: miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, stokłosy, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. wiechlina roczna.
Chwasty odporne np.: większość chwastów dwuliściennych, w tym, chwasty dwuliścienne głęboko korzeniące się.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Zboża ozime
- pszenica ozima, pszenżyto ozime.
Środek stosować wiosną na intensywnie rosnące chwasty.
Zabieg wykonać po rozpoczęciu wegetacji do pełni fazy krzewienia zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w fazie wschodów do fazy 2-4 rozkrzewień chwastów jednoliściennych.
W przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego zabieg wykonać, gdy rośliny perzu mają 2-3 liście (5-15 cm wysokości).
-Zalecana dawka: 60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), 100 g/ha
(zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
Attribut 70 WG można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) Atpolan 80 EC lub Olbras 88 EC, co sprzyja lepszemu pobieraniu środka i w efekcie zwiększa skuteczność chwastobójczą.
Attribut 70 WG 60 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha lub Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

Uwaga
Środka Attribut 70 WG w mieszaninie z adiuwantami olejowymi nie stosować w temperaturze wyższej niż 20°C.
Do równoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych stosować wiosną (krótko po ruszeniu wegetacji) następującą mieszaninę
Attribut 70 WG 60 g/ha + Segal 65 WG 120 g/ha.
Mieszanina ta wykazuje większą skuteczność działania przeciwko miotle zbożowej, perzowi właściwemu, przytulii czepnej i innym chwastom dwuliściennym.
Do równoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych szczególnie takich, jak: miotła zbożowa, perz właściwy, chaber bławatek, przytulia czepna, chwasty rumianowate i ostrożeń polny można stosować następujące mieszaniny:
Attribut 70 WG 60 g/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha.
lub
Attribut 70 WG 60 g/ha + Mustang 306 SE 0,4 l/ha.
lub
Attribut 70 WG 60 g/ha + Chwastox Extra 300 SL 3 l/ha.
Mieszaninę środków Attribut 70 WG + Mustang 306 SE lub Attribut 70 WG + Chwastox Extra 300 SL stosować wiosną wkrótce po ruszeniu wegetacji do fazy 2-4 rozkrzewień miotły zbożowej lub 2-3 liści perzu właściwego, gdy średnia temperatura dobowa jest wyższa niż 8°C.

UWAGA
Ze względu na konieczność ścisłego przestrzegania terminów i optymalnych faz rozwojowych w odniesieniu do poszczególnych gatunków chwastów jednoliściennych i dwuliściennych często nie można znaleźć optymalnego terminu wykonania zabiegu przeciwko wszystkim obecnym na plantacji gatunkom chwastów. W takich przypadkach nie zaleca się wykonywania zabiegów łączonych, lecz wykonanie dwóch oddzielnych zabiegów w optymalnych dla każdego herbicydu fazach rozwojowych chwastów.

Zboża jare
- pszenica jara.
Środek stosować na intensywnie rosnące chwasty. Zabieg wykonywać gdy rośliny pszenicy znajdują się w fazie pełni krzewienia. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy owies głuchy lub pozostałe gatunki chwastów wrażliwych osiągnęły fazę wschodów do fazy 2-4 liści.
-Zalecana dawka: 60 g/ha.
W celu poszerzenia zakresu działania środka o gatunki uciążliwych chwastów dwuliściennych można zastosować mieszaninę:
Attribut 70 WG 60 g/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.
2. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
3. Po kilku dniach od zastosowania środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności, które nie mają wpływu na ilość i jakość plonu.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jesienią w celu uniknięcia uszkodzeń rzepaku ozimego uprawianego jako roślina następcza po pszenicy ozimej lub pszenżycie ozimym wykonać orkę z przedpłużkiem na głębokość 20 cm. Po wykonaniu orki na głębokość 10-15 cm jako roślinę następczą można uprawiać jęczmień ozimy. Bez orki po wykonaniu uprawek pożniwnych można uprawiać pozostałe zboża i facelię. Po zastosowaniu środka Attribut 70 WG w pszenicy jarej nie uprawiać rzepaku ozimego jako rośliny następczej.
Na polach gdzie stosowano Attribut 70 WG nie wysiewać rzepaku ozimego jako rośliny następczej gdy w okresie wegetacji zbóż panowała susza.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Attribut 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm na polu tym można uprawiać pszenicę jarą.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) – NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na tym samym polu częściej niż raz w sezonie
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, mróz lub suszę.
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
W przypadku stosowania środka Attribut 70 WG z adiuwantami lub innym herbicydem przygotować ciecz użytkową środka Attribut 70 WG w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant lub drugi herbicyd i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09
Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45
Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97
Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08
Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2011.11.19
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.05.19
Okres na zużycie zapasów środka: -2013.05.19

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading