AXIAL 100 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • AXIAL 100 EC - etykieta-instrukcja stosowania
AXIAL 100 EC

AXIAL 100 EC

Axial 100 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, nalistny, przeznaczony do selektywnego zwalczania miotły zbożowej w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym, wyczyńca polnego w pszenicy ozimej oraz owsa głuchego w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym, stosowany wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Adigor 440 EC.

Zawartość substancji aktywnej:
pinoksaden - (8-(2,6-dietylo-4-metylofenylo)-1,2,4,5-tetrahydro-7-okso-7H-pirazolo(1,2-d) (1,4,5)oksadiazepino-9-yloester kwasu 2,2-dimetylopropionowego;
związek z grupy fenylopirazolin – 100 g w 1 litrze środka.
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: tetrahydro-2-furylometanol.

Zezwolenie MRiRW nr R-53/2007 z dnia 27.12.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-114/2010 z dnia 23.04.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-280/2010d z dnia 14.10.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: (22) 326 06 01, fax: (22) 326 06 99.

Producent środka ochrony roślin:
Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 (61) 323 11 11. fax: +41 (61) 323 12 12.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

 

Drażniący - Xi          Niebezpieczny dla środowiska – N
    Drażniący       Niebezpieczny dla środowiska

Zawiera 1-metyloheksyloester kwasu 5-chloro-8-chinolinoooksyoctowego.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić ochronę twarzy Nosić odpowiednie rękawice ochronne Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Axial 100 EC stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Adigor 440 EC.
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA
Opryskiwać od fazy 3-4 liści (GS13-14) do stadium widocznego liścia flagowego (GS37) rośliny uprawnej.
miotła zbożowa
- Termin jesienny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.
Zalecane dawki:
Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor 440 EC – 0,9 l/ha
lub
Axial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów.
- Termin wiosenny – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do końca stadium fazy krzewienia miotły zbożowej (GS29)
Zalecane dawki:
Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor 440 EC – 0,9 l/ha
lub
Axial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów.
wyczyniec polny
- Termin jesienny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS11) do zakończenia wegetacji wyczyńca polnego.
Zalecana dawka:
Axial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
- Termin wiosenny – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do końca stadium fazy krzewienia wyczyńca polnego (GS29)
Zalecana dawki:
Axial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
lub
Axial100 EC – 0,6 l/ha + Adigor 440 EC – 1,8 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów.

B) PSZENICA JARA
Opryskiwać od fazy 3-4 liści (GS13-14) do stadium widocznego liścia flagowego (GS37) rośliny uprawnej.
owies głuchy
- Termin wiosenny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS11) do stadium widocznego liścia flagowego owsa głuchego (GS 37)
Zalecane dawki:
Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor 440 EC – 0,9 l/ha
lub
Axial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów.

C) JĘCZMIEŃ OZIMY
Opryskiwać od fazy 3-4 liści (GS13-14) do stadium widocznego liścia flagowego (GS37) rośliny uprawnej.
miotła zbożowa
- Termin jesienny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.
Zalecane dawki:
Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor 440 EC – 0,9 l/ha
lub
Axial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów.
- Termin wiosenny – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do końca stadium fazy krzewienia miotły zbożowej (GS29)
Zalecane dawki:
Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor 440 EC – 0,9 l/ha
lub
Axial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów.

D) JĘCZMIEŃ JARY
Opryskiwać od fazy 3-4 liści (GS13-14) do stadium widocznego liścia flagowego (GS37) rośliny uprawnej.
owies głuchy
- Termin wiosenny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS11) do stadium widocznego liścia flagowego owsa głuchego (GS 37)
Zalecane dawki:
Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor 440 EC – 0,9 l/ha
lub
Axial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów.
Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
1. Środek Axial 100 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania;
opady deszczu po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka.
2. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów, wskazane jest dokładne pokrycie rośliny zwalczanej środkiem Axial 100 EC. Wyższe stadia rozwojowe rośliny uprawnej utrudniają dostęp środka do zwalczanych chwastów.
3. W ochronie zbóż ozimych można wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
1. Axial 100 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
2. W przypadku konieczności zaorania plantacji i siewu kukurydzy, życicy lub owsa jako roślin następczych, należy zachować minimum 4 tygodniową przerwę między ich siewem a terminem zastosowania środka Axial 100 EC

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

VI PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka Axial 100 EC nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub przymrozki,
- w uprawach z wsiewką mieszanek traw.
2. Środka nie stosować podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy.
3. Nie zaleca się stosowania herbicydu Axial 100 EC w mieszaninie z herbicydami o działaniu hormonalnym.
4. Obniżenie zalecanych dawek środka Axial 100 EC oraz stosowanie w mieszaninach z herbicydami sulfonylo-mocznikowymi może spowodować spadek skuteczności
zwalczania chwastów.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem, a następnie nadal mieszając dodać adiuwant Adigor 440 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu mieszaniny środków do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od –10°C do 35°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -....
Zawartość netto -.....
Nr partii -.......

Termin ważności zezwolenia: 2012.06.30
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.12.31
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.12.31

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading