OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • Pełna etykieta środka ochrony roślin
BASAGRAN 480 SL

Podmiot który uzyskał zezwolenie:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, Tel: +49 621 60-0, Telefax +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-22) 570 99 99, fax: (0-22) 570 97 92 e-mail: poczta@basf.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

BASAGRAN 480 SL

Zawartość substancji aktywnej:
bentazon /2,2-ditlenek 3-izopropylo-1H-benzo-2,1,3-tiadiazyn-4(3H)-onu/(związek z grupy diazyn) – 480 g w 1 l środka.

Zezwolenie MRiRW nr R- 4/2010 z dnia 08.01.2010 r.

Szkodliwy – Xn
    Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.
3. W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania konieczne jest stosowanie 5 m strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.

I. OPIS DZIAŁANIA
Basagran 480 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w ziemniaku, fasoli, grochu jadalnym na suche nasiona oraz w grochu jadalnym zielonym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, przetacznik polny, wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, samosiewy rzepaku oraz chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się

II. ZAKRES STOSOWANIA
1. Ziemniak
Termin stosowania: po wschodach, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10-15 cm.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
lub:
W celu zwiększania skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG:
Basagran 480 SL 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25-0,3 kg/ha.
Stosować jako zabieg uzupełniający, gdy zastosowane wcześniej doglebowo środki chwastobójcze nie zniszczyły chwastów w zadowalającym stopniu.

Uwagi:
1. Przed zabiegiem nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.
2. Przed zastosowaniem mieszaniny środków Basagran 480 SL z Sencor 70 WG zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka Sencor 70 WG w celu określenia wrażliwości odmianowej ziemniaka.
3. Stosowanie środka Basagran 480 SL w mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG w ziemniaku zwiększa skuteczność zwalczania chwastów (m.in. chwastnicy jednostronnej).

2. Groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona
Termin stosowania: przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. na początku pojawienia się wąsów czepnych.
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Basagran 480 SL można również stosować z adiuwantem Olbras 88 EC:
Basagran 480 SL 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

3. Fasola
Termin stosowania: od fazy 1 pary trójdzielnych liści.
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Środek można stosować również w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg wcześnie po wschodach chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej fasoli.
Basagran 480 SL 1,25 l/ha
drugi zabieg w 7-10 dni po pierwszym
Basagran 480 SL 1,25 l/ha.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami lub adiuwantami należy ściśle przestrzegać etykiety-instrukcji stosowania tych środków lub adiuwantów.
2. Środek stosowany w ziemniaku i fasoli może powodować przemijające uszkodzenia roślin bez ujemnego wpływu na plon.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka Basagran 480 SL nie stosować:
- na rośliny zwiędnięte, chore lub uszkodzone przez szkodniki,
- bezpośrednio przed spodziewanym deszczem i po deszczu,
- w temperaturze powyżej 22°C i poniżej 10°C.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na polu potraktowanym środkiem można uprawiać rośliny, w których środek jest zalecany.

III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Basagran 480 SL z adiuwantem Olbras 88 EC dodać adiuwant (z włączonym mieszadłem) do cieczy użytkowej środka Basagran 480 SL
sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza w połowie objętości wody, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości nadal mieszając. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX. PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

X. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Łódź – (0-42) 657-99-00
Poznań – (0-61) 847-69-46 Tarnów –(0-14) 631-54-09
Warszawa –(0-22) 619-66-54 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2020.01.08
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading