OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • Pełna etykieta środka ochrony roślin
BAYMAT ULTRA 0,015 AE

Podmiot, który uzyskał zezwolenia:
Bayer CropScience AG, Alfred Nobel -Strasse 50, D40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: 0049 2173 384 548, fax: 0049 2173 383 469

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (0-22) 572 36 20, fax: (0-22) 572 36 03.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

BAYMAT ULTRA 0,015 AE

Zawartość substancji aktywnej:
tebukonazol / (RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol (związek z grupy triazoli) -0,015 %

Zezwolenie MRiRW nr R- 79/2008 z dnia 14.11.2008 r.

Szkodliwy – Xn   Łatwo palny – F
    Szkodliwy      Skrajnie łatwopalny
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem i jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
BAYMAT ULTRA 0,015 AE jest środkiem grzybobójczym w formie dyspensera aerozolowego o działaniu systemicznym do stosowania interwencyjnego w ochronie roślin
ozdobnych uprawianych amatorsko w pomieszczeniach mieszkalnych, na balkonach oraz w ogrodach do zwalczania mączniaka prawdziwego, rdzy i plamistości liści.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. Rośliny ozdobne uprawiane w pomieszczeniach zamkniętych:
a) niecierpek, difenbachia
plamistość pierścieniowa liści

b)chryzantemy
rdza biała

2. Uprawiane na balkonach oraz w ogrodach
a) róże
mączniak prawdziwy, czarna plamistość liści

b) bratek
mączniak prawdziwy, plamistość liści

c) wierzba
rdza wierzby

Opryskiwać po zauważeniu pierwszych objawów chorób, z odległości 30-40 cm tak, aby obie strony liści były wilgotne, ale żeby nie tworzyły się krople. Środek użyty do jednorazowego opryskania difenbachii i niecierpka skutecznie ogranicza rozwój pierścieniowej plamistości na liściach. Środek można stosować 3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGI:
Środek w pojemniku znajduje się pod ciśnieniem - zachować ostrożność.
Środka nie stosować:
- w czasie silnego nasłonecznienia
- na rozwinięte kwiaty
- podczas silnego wiatru.
W ogrodach nie dopuścić do przedostania się środka na rośliny konsumpcyjne.
Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Opróżnionego pojemnika po środku nie dziurawić, nie podgrzewać ani nie spalać.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY.

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać zrazem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać par cieczy użytkowej (aerozolu).
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry i oczu natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Opakowanie pod ciśnieniem.
- Nie rozpylać środka w kierunku płomienia lub żarzącego się przedmiotu.
- Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych oraz temperaturami powyżej 50°C.
- Nie dziurawić, nie wrzucać do ognia nawet po opróżnieniu.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VIII POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W sytuacjach w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 51 77
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Termin ważności zezwolenia: 2018.11.14
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading