BETANAL ELITE 274 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • BETANAL ELITE 274 EC - etykieta-instrukcja stosowania
BETANAL ELITE 274 EC

BETANAL ELITE 274 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej; stosowany nalistnie, przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym, buraku ćwikłowym.

Zawartość substancji aktywnych:
fenmedifam /3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu/ (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 91 g w 1 litrze środka
desmedifam /3-karbaniloksykarbanilan etylu/ (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 71 g w 1 litrze środka
etofumesat /metanosulfonian (±)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu/ (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 112 g w 1 litrze
Substancja niebezpieczna, nie będąca substancją aktywną: trójester izobutylowo-fenolowo-poliglikolowy

Zezwolenie MRiRW Nr 864/2001 z dnia 23.07.2001r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-39/2002/p z dnia 12.11.2002r.,
decyzją MRiRW Nr 17/2003 z dnia 30.06.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R - 37 /2005 z dnia 14.10.2005 r.
decyzją MRiRW Nr R - 19/2011d z dnia 19.01.2011 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 218/2011d z dnia 18.07.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: +33 (4) 728 52 525, fax: +33 (4) 728 53 082

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 572 35 00, fax: (0-prefiks-22) 572 36 03

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

       Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Działa bardzo toksycznie na pszczoły (w dawce powyżej 2,58 l/ha)

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Skutecznie zwalcza wiele gatunków chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzrostu.
Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, komosy, łoboda rozłożysta, maki, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlice.
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, owies głuchy, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyczyniec polny.
Chwasty odporn: mlecz polny, ostrożeń polny, skrzyp polny, inne chwasty wieloletnie.

ZAKRE STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Burak cukrowy, burak pastewny
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się następujące warianty stosowania środka Betanal Elite 274 EC w systemie powschodowego zwalczania chwastów.

I. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni
pierwszy zabieg - Betanal Elite 274 EC - 1 l/ha
drugi zabieg - Betanal Elite 274 EC - 1 l/ha po wschodach następnych chwastów, tj. w 5-10 dni po pierwszym zabiegu
trzeci zabieg - Betanal Elite 274 EC - 1 l/ha po wschodach następnych chwastów, tj. w 5-10 dni po drugim zabiegu (wykonać w razie potrzeby)

II. Od fazy 2 liści właściwych buraka; chwasty w fazie nie więcej niż 2 liści
pierwszy zabieg - Betanal Elite 274 EC - 1,3 l/ha
drugi zabieg - Betanal Elite 274 EC - 1,6 l/ha po wschodach następnych chwastów tj., w 5-10 dni po pierwszym zabiegu

III. W fazie 4 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści lub w późniejszej fazie rozwojowej, tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych. Nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem wtórnym.
Betanal Elite 274 EC - 3 l/ha (jeden zabieg)
W przypadku wystąpienia na plantacji chwastów średnio wrażliwych Betanal Elite 274 EC
stosować łącznie z innymi herbicydami.

a) W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji samosiewami rzepaku środek Betanal Elite 274 EC można stosować łącznie z herbicydem Goltix 700 SC.
1. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; na chwasty w fazie liścieni:
pierwszy zabieg -Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
drugi zabieg - po wschodach następnych chwastów tj. w 5-10 dni po pierwszym zabiegu
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
trzeci zabieg - po wschodach następnych chwastów tj. w 5-10 dni po drugim zabiegu (wykonać w razie potrzeby)
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
2. Od fazy 2 liści właściwych buraka; na chwasty w fazie nie więcej niż 2 liści właściwych:
pierwszy zabieg - Betanal Elite 274 EC 1,3 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
drugi zabieg - po wschodach następnych chwastów tj. w 5-10 dni po pierwszym zabiegu
Betanal Elite 274 EC 1,6 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.

b) W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji rumianami, rumiankami lub ostrożeniem Betanal Elite 274 EC można stosować łącznie z herbicydem Lontrel 300 SL
Niezależnie od fazy rozwojowej roślin buraka; na chwasty w fazie liścieni
pierwszy zabieg - Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Lontrel 300 SL 0,15-0,2 l/ha.
Wyższą dawkę środka Lontrel 300 SL stosować przy większym nasileniu występowania chwastów rumianowatych
drugi zabieg – po wschodach następnych chwastów, w 5-10 dni po pierwszym zabiegu Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Lontrel 300 SL 0,2 l/ha.
trzeci zabieg – po wschodach następnych chwastów, w 5-10 dni po drugim zabiegu (wykonać w razie potrzeby)
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Lontrel 300 SL 0,2 l/ha.
lub
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Safari 50 WG 30 g/ha.

Burak ćwikłowy
Środek można stosować:
1. niezależnie od fazy rozwojowej buraka; na chwasty w fazie liścieni
-Zalecana dawka: 3x1 l/ha co 7-10 dni.
2. od fazy 2 liści buraka; na chwasty w fazie nie więcej niż 2 liści właściwych
pierwszy zabieg - Betanal Elite 274 EC - 1,3 l/ha
drugi zabieg - Betanal Elite 274 EC - 1,6 l/ha po wschodach następnych chwastów tj., w 5-10 dni po pierwszym zabiegu
3. W przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych zastosować Betanal Elite 274 EC jednorazowo.
Zabieg wykonać w fazie 4-6 liści roślin buraka na chwasty znajdujące się w fazie 2 lub więcej liści.
-Zalecana dawka: 3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Na glebach zawierających powyżej 5% substancji organicznej Betanal Elite 274 EC działa głównie poprzez liście.
2. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka
3. Chłodna i pochmurna pogoda po wykonaniu zabiegu spowolnia działanie środka, ale jego docelowa skuteczność pozostaje nie zmieniona.
4. Zachować szczególną ostrożność w stosowaniu mieszanin herbicydów w ciągu 3 dni po gwałtownych zmianach pogody (zwłaszcza ocieplenia po okresie występowania niskich temperatur z wysoką wilgotnością powietrza).

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki, kukurydzę i szpinak.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI (okres zapobiegający zatruciu): DLA LUDZI, ZWIERZĄT: NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ: 1 dzień

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 20°C, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
- w okresie spodziewanych przymrozków,
- w ilości wody większej niż 300 l/ha,
- łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) lub siarczanu amonowego
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50-100 l wody), wlać dokładnie mieszając, odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając.
W przypadku stosowania środka Betanal Elite 274 EC łącznie ze środkiem Goltix 700 SC, Safari 50 WG, Lontrel 300 SL najpierw dokładnie wymieszać odmierzoną ilość innego środka z połową wymaganej ilości wody. Następnie uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej ilości, dodać Betanal Elite 274 EC cały czas dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Uwaga (na wypadek pożaru)
Środki gaśnicze: woda (nie używać silnego strumienia wody), gaśnica proszkowa, gaśnica pianowa.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę)

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Kraków – (12) 411-99-99
Lublin – (81) 740-89-83 Łódź – (42) 657-99-00
Poznań – (61) 847-69-46 Rzeszów – (17) 866-40-25
Sosnowiec – (32) 266-11-45 Tarnów – (14) 631-54-09
Warszawa – (22) 619-66-54 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.01.30
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.07.30
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.07.30

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading