BUMPER 250 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • BUMPER 250 EC - etykieta-instrukcja stosowania
BUMPER 250 EC

BUMPER 250 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz jabłoni przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i polowych.

Zawartość substancji czynnej:
propikonazol (RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo]-1H-1,2,4triazol (związek z grupy triazoli) - 250 g w 1 l środka (25,10 %).

Zezwolenie MRiRW nr R-74/2011 z dnia 19.12.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel: +48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67,
e-mail: mapol@mapol.it.pl

Producent:
Makhteshim Chemical Works P.O. Box 60, Beer-Sheva 84100 Israel.

Konfekcjonerzy:
1. Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 240 01 18, fax. 63 240 01 18 wew. 136, e-mail. biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel. +48 61 297 26 00,
+48 61 812 51 13, fax. +48 61 297 26 02, e-mail. sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Zboża ozime i jare
Pszenica ozima
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew pszenicy

Jęczmień jary
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
pszenica ozima -od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59);
jęczmień jary -od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
- mączniak prawdziwy jabłoni, parch jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku kwitnienia (BBCH > 61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

UWAGA:
W zwalczaniu parcha jabłoni środek Bumper 250 EC wykazuje działanie interwencyjne do 72 godzin po infekcji.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES KTÓRYM OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ KTÓRYM NA OBSZAR, NA LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
zboża -35 dni
jabłka -14 dni

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż mu opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Termin ważności zezwolenia: 2021.12.30
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Loading