CUPROFLOW 375 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • CUPROFLOW 375 SC - etykieta-instrukcja stosowania
CUPROFLOW 375 SC

CUPROFLOW 375 SC

Cuproflow 375 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

Zawartość substancji aktywnej:
Miedź Cu (w postaci tlenochlorku miedziowego) -375 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R – 25/2004 z dnia 27.05.2004 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R-89/2006 z dnia 07.11.2006 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-124 /2008 z dnia 25. 07.2008 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R- 165/2009 r. z dnia 22.10.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R- 11/2010d z dnia 20.01.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-32/2011d z dnia 27.01.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro, Edificio D, ala 3 Via Caldera 21, 20153 Mediolan, Republika Włoska, tel: +39 02 40901 1, fax: +39 02 40901 287, e-mail: isagro@isgro.it

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Agrokon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-511 Konin, tel/fax: +48 63 248 87 66, e-mail: agrokon@interia.pl

Konfekcjoner:
1. Pakon Sp.z o.o., ul. Zakładowa 7,62-510 Konin, tel./fax. 0048 63 240 01 18, www.pakonkonin.pl
2. Sumin D.Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy, Sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel.:0048 61 81 25 113, fax: 0048 61 29 72 602, e-ail: sumin@sumin.com.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 3,33 l/ha.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. ZIEMNIAK
- Zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 2,5 – 3,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Wyższą dawkę środka i wody stosować przy dużym nasileniu choroby lub w przypadku silnie wyrośniętej naci ziemniaczanej.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Cuproflow 375 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. Jabłoń
- Parch jabłoni
Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha
Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.
Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do fazy różowego pąka.

2. Grusza
- Parch gruszy
Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do początku kwitnienia.
Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

3. Jabłoń, grusza
Zaraza ogniowa
Zalecane dawki:
- jabłoń – 1,5 l/ha.
- grusza - 2 l/ha.
Środek stosować w okresie nabrzmiewania pąków i kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

4. Wiśnia, czereśnia.
- Rak bakteryjny drzew pestkowych
Zalecane dawki:
- w okresie nabrzmiewania pąków i opadania liści – 3 l/ha,
- w okresie kwitnienia – 2l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować w okresie nabrzmiewania pąków i w fazie opadania liści oraz 1-2 razy w okresie kwitnienia w zależności od warunków meteorologicznych, opryskując korony drzew do całkowitego ich zwilżenia.

5. Brzoskwinia
- Kędzierzawość liści
Zalecane stężenie – 1,0 % (1000 ml środka w 100 litrach wody)
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Stosować w okresie bezlistnym przed rozpoczęciem wegetacji.

UWAGA!
W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 3,33 l/ha (tj. uprawa ziemniaka) lub w stężeniu 1% (tj. uprawa brzoskwini):
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
Ziemniak – 7 dni
Jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia- nie dotyczy

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 3,33 l/ha (ziemniak, brzoskwinia) – 30 dni

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2014.05.27
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading