DURSBAN DELTA 200 CS - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • DURSBAN DELTA 200 CS - etykieta-instrukcja stosowania
DURSBAN DELTA 200 CS

DURSBAN DELTA 200 CS

DURSBAN DELTA 200 CS jest środkiem owadobójczym w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, buraku cukrowym, kapuście głowiastej, kalafiorze i brokule. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek Dursban Delta 200 CS stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos -tiofosforan 0-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-0,0-dietylu (związek z grupy fosforoorganicznych) 200 g/l (18,98 % ).

Zezwolenie MRiRW nr R -69/2011 z dnia 14.11.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, Rzeczpospolita Polska,tel.: +48 22 85403 20,
fax: +48 22 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
- chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 -500 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.
Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku.

- słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 -500 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku

Rzepak jary
- słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody 300 -500 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku.

Burak cukrowy
- śmietka ćwiklanka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 -500 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją to jest w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia.
Zabieg zwalczania szkodnika w buraku cukrowym wykonywać na rośliny, które wykształciły co najmniej 2 liście właściwe, każdy o wielkości minimum 12 mm.

Kapusta głowiasta
- gąsienice: bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

- mszyca kapuściana
Durban Delta 200 SL - 2,5 l/ha + Superam 10 AL – 0,3 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

- wciornastek tytoniowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników.

Rozsada kapusty białej produkowanej w doniczkach ziemnych
- śmietka kapuściana
Zalecane stężenie: 0,2 % (200 ml środka w 100 l wody).
Zastosować 50 ml cieczy użytkowej na roślinę. Dawka produktu w przeliczeniu na 1 roślinę wynosi 0,1 ml.
Zastosować 1-2 dni przed sadzeniem rozsady do gruntu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1

Kalafior
- gąsienice: bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brokuł
- gąsienice: bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25°C.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. W przypadku opryskiwania roślin lub szkodników pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
4. We wszystkich uprawach ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu opryskiwania w sezonie wegetacyjnym.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
dla ludzi – nie dotyczy
dla zwierząt – nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
rzepak ozimy nie dotyczy
rzepak jary nie dotyczy
burak cukrowy nie dotyczy
kapusta głowiasta 21 dni
kalafior 21 dni
brokuł 21 dni

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

V. PIERWSZA POMOC
Objawy zatrucia:
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.

Zalecenie dla lekarza:
Leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.

Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech -możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0°-30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Termin ważności zezwolenia: 2021.11.13
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading