FASTAC 100 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • FASTAC 100 EC - etykieta-instrukcja stosowania

FASTAC 100 ECFASTAC 100 EC

FASTAC 100 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników kłująco-ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek Fastac 100 EC stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
alfa - cypermetryna (środek z grupy pyretroidów) - 100 g w 1 litrze środka (10,87%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 39/2012 z dnia 27.02.2012 r.

Posiadacz zewolenia :
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel. +49 621 60-0,
telefax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-aq.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99, fax: (22) 570 97 92,
e-mail: poczta@basf.com

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N                   Łatwopalny – F
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska    Środek łatwopalny

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco przez drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny rolnicze
Pszenica ozima
- mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,12 l/ha.
Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

- skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary
- mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,12 l/ha.
Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

- skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
- chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,12 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

- słodyszek rzepakowy i chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących roślinach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szkodniki łuszczynowe:
- pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Groch jadalny (zielony i na suche nasiona)
- oprzędziki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 - 0,1 l/ha.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

- mszyca grochowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc.
Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny warzywne (w gruncie)
Kapusta głowiasta biała
- gąsienice bielinka, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

- pchełki na rozsadniku kapusty
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha.
Opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się chrząszczy.
Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania.
Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Zabiegi należy przeprowadzić wczesnym rankiem lub w godzinach wieczornych.
O ile zabieg musi zostać wykonany w ciągu dnia, dokonujemy go jedynie w dni pochmurne i chłodne.
Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza kłująco-ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): Nie dotyczy.

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica ozima - 28 dni.
Jęczmień jary - 28 dni.
Groch - 14 dni.
Kapusta - 14 dni.
Rzepak ozimy - 49 dni.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 5 metrów w przypadku zastosowania w kapuście i 10 metrów dla zastosowań w jęczmieniu jarym, grochu i rzepaku ozimym.
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taka informacje.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682-04-04 Rzeszów - (17)866-40-25
Kraków - (12) 411 -99-99 Sosnowiec - (32) 266-11 -45
Lublin - (81) 740-89-83 Tarnów - (14) 631-54-09
Łódź - (42) 657-99-00 Warszawa - (22) 619-66-54
Poznań - (61)847-69-46 Wrocław - (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Termin ważności zezwolenia: 2022.02.28
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Loading