GRANSTAR 75 WG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • GRANSTAR 75 WG - etykieta-instrukcja stosowania
GRANSTAR 75 WG

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

Producent:
Du Pont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH1218 Le Grand Saconnex, Genewa, Konfederacja Szwajcarska, tel. +41 22 71 75 111, fax: +41 227176 088

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

GRANSTAR 75 WG

Zawartość substancji aktywnej:
- tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% ester metylowy kwasu 2-(N-[N-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo) -N-metylokarbamoilo]sulfoamoilo)benzoesowego.

Zezwolenie MRiRW Nr 92/2010 z dnia 15.12.2010r.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego.
Granstar 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Pobierany jest przez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując ich wzrost i rozwój. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie.
Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Granstar 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy 2 liści do fazy strzelania w źdźbło.
Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.
Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania środka.

Chwasty wrażliwe w dawce 20-25 g/ha w zbożach ozimych np.: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 20-25 g/ha w zbożach ozimych np.: fiołek polny, przetacznik polny, przetacznik rolny, przytulia czepna.
Chwasty wrażliwe w dawce 15-20 g/ha w zbożach jarych.: chaber bławatek (w dawce 20 g/ha), fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 15-20 g/ha w zbożach jarych np.: bodziszek drobny, chaber bławatek (w dawce15 g/ha), przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest ptasi.
Chwasty odporne np.: przetacznik bluszczykowy.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło.
Zalecana dawka: Granstar 75 WG 20-25 g/ha + adiuwant Trend 90 EC 0,05% w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).

- pszenica jara, jęczmień jary
Środek stosować od fazy krzewienia do początku strzelania w źdźbło gdy chwasty są w fazie 2-4 liści.
Zalecana dawka: Granstar 75 WG 15-20 g/ha + adiuwant Trend 90 EC 0,05% w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
1. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
2. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
3. Silna rosa lub opady występujące do 4 godzin po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
4. Środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym.
5. Środek stosować przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania.

III PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w następnym sezonie wegetacyjnym.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża i kukurydzę.

IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
Stosując Granstar 75 WG łącznie z adiuwantem Trend 90 EC do zbiornika napełnionego do połowy sporządzoną cieczą użytkową środka Granstar 75 WG dodać Trend 90 EC.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą, ciągle mieszając.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
- opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów –17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2021.05.11
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading