GRANSTAR ULTRA SX 50 SG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • GRANSTAR ULTRA SX 50 SG - etykieta-instrukcja stosowania
GRANSTAR ULTRA SX 50 SG

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (0-22) 320 09 00, fax: (0-22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

Producent:
DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Konfederacja Szwajcarska, Tel. +41 (0)22 7175111; Fax +41 (0)22 7176088

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

GRANSTAR ULTRA SX 50 SG

Zawartość substancji aktywnych:
- tifensulfuron 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylokarbamoilosulfoamoilo) tiofeno-2karboksylam metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%
- tribenuron metylowy 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-metyloureido] sulfonylo}benzoesan metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.

Zezwolenie MRiRW nr R- 104/2009 z dnia 21.09.2009 r.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
3. W celu ochrony roślin niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawek 48-60 g/ha,
- 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki 40 g/ha,
- 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku o 50%,
- 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku o 75%,
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku o 90%.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany jednorazowo nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej oraz jęczmieniu jarym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek chwastobójczy w formie granul sporządzonych w technologii SX, która zapewnia ich całkowitą jednorodność i rozpuszczalność.
Jest herbicydem zawierającym substancje aktywne o działaniu systemicznym. Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Granstar Ultra SX 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Chwasty wrażliwe np.: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne, powój polny, skrzypy.

II ZAKRES STOSOWANIA
ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37).
Zalecana dawka: 48-60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).

B) PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY
Zabieg wykonać od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-37).
Zalecana dawka: 40-48 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
1. Środek zawiera w swoim składzie dwie substancje aktywne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.
2. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry.
3. Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża i kukurydzę.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. Technologia SX pozwala na skrócenie procedury mycia opryskiwacza o 75%, a także zmniejszenie ilości wody o 80% w porównaniu do herbicydów sulfonylomocznikowych w formulacjach WG lub WP. Ponadto podczas mycia opryskiwacza nie ma konieczności stosowania środków myjących zawierających podchloryn sodowy.

Sposób mycia opryskiwacza:
1. Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza.
Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz (te elementy wymyć oddzielnie).
2. Procedurę mycia powtórzyć.

Uwaga
Nie zneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2019.09.21
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading