GRODYL 75 WG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • GRODYL 75 WG - etykieta-instrukcja stosowania
GRODYL 75 WG

GRODYL 75 WG

Grodyl 75 WG to środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego; stosowany nalistnie, jest przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (szczególnie przytulii czepnej) w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, życie.

Zawartość substancji aktywnej:
amidosulfuron 1-(4,6-dimetyoksypirymidin-2-ylo)-3-metanosulfonylo-(metylo)sulfamoilomocznik związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika -75%.

Zezwolenie MRiRW nr R - 84/2009 z dnia 13.07.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-324/2010d z dnia 10.12.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: +33(4) 728 52 525, fax.: +33(4) 728 53 082.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax.: (0-22) 572 36 03, www.bayercropscience.pl.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez korzenie oraz liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-18 dni. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Środek zwalcza przytulię czepną niezależnie od fazy rozwojowej.

Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: jasnota purpurowa, niezapominajka polna.
Chwasty odporne np.: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetaczniki, chwasty wieloletnie, chwasty jednoliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO, PSZENŻYTO OZIME
Grodyl 75 WG stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji. Środek można stosować wczesną wiosną gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5oC. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej. Wyższe dawki środka Grodyl 75 WG zalecane są gdy środek stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie temperatury powietrza).
Zalecana dawka: 20-40 g/ha.

B) JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE
Środek stosować od fazy 5 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 20 g/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. UWAGI:
- W zbożach ozimych do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i złożonych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą dawkę środka to jest 40 g/ha.
- Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
- Środek wnika do roślin w okresie 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę, pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki. Nie uprawiać lucerny i koniczyny.

III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
2. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
3. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
4. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
5. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
1. Chronić przed dziećmi.
2. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
3. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46
Warszawa –(22) 619-66-54 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.10.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading