GUARDIAN Max 840 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • GUARDIAN Max 840 EC - etykieta-instrukcja stosowania
GUARDIAN Max 840 EC

GUARDIAN Max 840 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo, o działaniu systemicznym, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w kukurydzy.

Zawartość substancji aktywnej:
acetochlor 2-chloro-2'-etylo-6'-metylo-N-(etoksymetylo)acetanilid (związek z grupy chloroacetoanilidów) 840 g w 1 litrze środka
Substancja niebezpieczna nie będące substancją aktywną: furylazol (seifner)

Zezwolenie MRiRW Nr R- 33/2006 z dnia 09.11.2006 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-149/2011d z dnia 18.05.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie :
Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 627,Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Królestwo Belgii, tel. :0032 3 568 51 11, fax. : 0032 3 568 50 90.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Monsanto Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa; tel.: +48 22 395 65 00, fax: +48 22 395 65 01, infolinia:22 395 65 09, www.monsanto.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
     Szkodliwy     Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest pobierany głównie poprzez liścienie w mniejszym stopniu poprzez korzenie kiełkujących chwastów.

Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetaczniki, rdest plamisty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe:
dymnica pospolita, przytulia czepna, rdest ptasi, rzodkiew świrzepa.
Chwasty odporne:
ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Kukurydza
Opryskiwać bezpośrednio po siewie kukurydzy na starannie uprawioną (bez grud) wilgotną glebę przed wschodami chwastów lub krótko po wschodach chwastów (do fazy liścieni chwastów).
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Środek można stosować również po wschodach kukurydzy od fazy pierwszego liścia do fazy 3 liści kukurydzy.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha

Środek można stosować także w tak zwanej "uproszczonej technologii uprawy" po siewie, a przed wschodami kukurydzy, w celu zwalczania chwastów jednorocznych, które skiełkowały w tym czasie.
Guardian Max 840 EC 2-2,5 l/ha + Roundup Max 680 SG 1-1,5 kg/ha.
lub
Guardian Max 840 EC 2-2,5 l/ha + Roundup Energy 450 SL 1-2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

UWAGI:
1. W przypadku niedostatecznej wilgotności gleby zaleca się zabieg przedsiewny i natychmiastowe wymieszanie środka z glebą (lekką broną) na głębokość 2-3 cm i siew bezpośrednio po wymieszaniu.
2. W przypadku suszy glebowej nie stosować środka.
3. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach zwięzłych o dużej zawartości próchnicy.
4. Po zastosowaniu środka po siewie kukurydzy nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych mogących powodować wymieszanie gleby. W przypadku występowania skorupy glebowej do jej rozbicia używać narzędzi płytko działających np.brony.
5. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Guardian Max 840 EC w mieszaninie ze środkami ochrony roślin Gesaprim 90 WG, Roundup Max 680 SG lub Roundup Energy 450 SL należy stosować się do zaleceń określonych w etykiecie-instrukcji stosowania tych środków
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie sezonu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy potraktowanej środkiem Guardian Max 840 EC lub mieszaniną środka ze środkiem Roundup Max 680 SG lub Roundup Energy 450 SL na polu tym można uprawiać ziemniaki, lucernę.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Podczas wlewania środków i wody mieszadło powinno być włączone.
W przypadku zastosowania środka Guardian Max 840 EC w mieszaninie z herbicydem Roundup Max 680 SG lub Roundup Energy 450 SL najpierw wsypać/wlać potrzebną ilość środka zawierającego glifosat do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Następnie dodać odmierzoną wcześniej ilość środka Guardian Max 840 EC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45
Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09
Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54
Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności - 5 lat
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2016.11.09
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading