LANCET PLUS 125 WG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • LANCET PLUS 125 WG - etykieta-instrukcja stosowania
LANCET PLUS 125 WG

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: (0 22) 854 03 20, faks: (0 22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

LANCET PLUS 125 WG

Zawartość substancji aktywnych:
- florasulam -2',6',8-trifluoro-5-metoksy-5-triazolo- [1,5-c]pirymidyno-2-sulfonoanilid (związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g w 1 kg środka,
- piroksysulam N-(5,7-dimetoksy 1,2,4]triazolo[1,5a]pirimidino-2-yl)-2 metoksy- (trifluorometylo) pirydina – 3 sulfonoamid (związek z grupy triazolopirymidyn)– 50 g w 1 kg środka,
- aminopyralid kwas 4-amino-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy triazolopirymidyn) – 50 g w 1 kg środka.

Zezwolenie MRiRW nr R- 132/2009 z dnia 04.12.2009 r.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Zawiera piroksysulam. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla zwierząt Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.
3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 2 m od zbiorników i cieków wodnych.
4. W celu ochrony roślin niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

I. OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Lancet Plus 125 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek zawiera trzy substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Głównymi widocznymi objawami działania herbicydu na chwasty jest zahamowanie wzrostu, chlorozy (żółknięcie), a w konsekwencji nekrozy prowadzące do zamierania chwastów.
W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Lancet Plus 125 WG jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5°C) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a miotły zbożowej nawet do 6-9 tygodni. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe : fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe : jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy

II. ZAKRES STOSOWANIA
ROŚLINY ROLNICZE
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Termin stosowania: wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA
Środek wnika do rośliny w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub Etykieta Lancet Plus 125 WG, kukurydzę, jednak nie wcześniej niż 4 tygodnie od zastosowania produktu i po zaoraniu plantacji na głębokość co najmniej 15 cm.
Słoma z roślin opryskanych środkiem LANCET PLUS 125 WG nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
Słoma ze zbóż opryskanych herbicydem LANCET PLUS 125 WG może być użyta jako pasza lub podściółka dla zwierząt.
Słoma z roślin potraktowanych herbicydem LANCET PLUS 125 WG może być użyta /sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.
Herbicyd LANCET PLUS 125 WG zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma, plewy, ścierń) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą.
Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem LANCET PLUS 125 WG jest jej pozostawienie na polu i przyoranie.
Po zastosowaniu środka LANCET PLUS 125 WG w zalecanych dawkach wiosną, roślinami następczymi mogą być:
- jesienią tego samego roku kalendarzowego wyłącznie zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy
- wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) – zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy.
- jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy
- wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy) – wszystkie rośliny.
Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano LANCET PLUS 125 WG, może być zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych, a musi być zastosowany i wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej,
- w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C,
- w czasie nadmiernej suszy,
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
NIE DOTYCZY

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V. OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu: 7 DNI

UWAGA
Na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 7 dni od zabiegu.

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

UWAGA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

VII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę instrukcję stosowania.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.

IX. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.12.04
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading