LEGATO PLUS 600 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • LEGATO PLUS 600 SC - etykieta-instrukcja stosowania
LEGATO PLUS 600 SC

LEGATO PLUS 600 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w zbożach ozimych w terminach przedwschodowych lub powschodowych. Zachowuje on długotrwałą skuteczność również w stosunku do chwastów później wschodzących.

Zawartość substancji aktywnych:
- diflufenikan – 2',4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid (związek z grupy anilidów) - 100 g w litrze środka
- izoproturon – 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g w litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr 50/2002 z dnia 10.07.2002r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-93/2004p z dnia 23.02.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-43/2006 z dnia 28.06.2006 r.,
decyzją MRiRW nr R-13/2011d z dnia 17.01.2011 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 106/2011d z dnia 06.04.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Agan Chemical Manufactures Ltd., Arava House, POB 262 Northen Industrial Zone, Ashdod 771-02, Izrael, Tel. +972-8-85-15-211, Fax. +972-8-85-22-806, e-mail: agan@agan.co.il

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: (22) 395 66 66, fax.: (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl

Konfekcjoner:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania. Obie substancje aktywne niszczą młode chwasty podczas ich kiełkowania i w czasie formowania systemu korzeniowego.
W przypadku stosowania powschodowego obie substancje aktywne działają w sposób wzajemnie się uzupełniający i są wchłaniane zarówno poprzez liście jak i korzenie chwastów.

Chwasty wrażliwe dwuliścienne np: bodziszek drobny, czyściec polny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda ogrodowa, łoczyga pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetaczniki, rdesty, rogownica pospolita, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania), sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty wrażliwe jednoliścienne np: miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, poziewnik szorstki.
Chwasty odporne np.: owies głuchy, chwasty wieloletnie.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Zboża ozime
- pszenica ozima
Środek stosować:
a) jesienią po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową opryskiwanego zboża).
Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów.
W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów, w tym o samosiewy rzepaku
Legato Plus 600 SC stosować łącznie ze środkiem Glean 75 WG w dawce:
Legato Plus 600 SC 0,75 l/ha + Glean 75 WG 15 g/ha.
Zabieg wykonać niedługo przed zakończeniem wegetacji, gdy pszenica znajduje się w fazie 12 liści.

b) wczesną wiosną bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy pełni krzewienia rośliny uprawnej środek stosować w przypadku późno wysianej pszenicy, gdy chwasty nie skiełkowały jesienią i w czasie zabiegu znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych (np. przytulia czepna do fazy dwóch okółków a miotła zbożowa w fazie 2-3 liści)
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

- jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto
Środek stosować po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową opryskiwanego zboża).
-Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres skutecznego działania środka wiosną.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste (podczas zabiegów przedwschodowych), średniokropliste (podczas zabiegów powschodowych).

W przypadku stosowania środka ochrony roślin Legato Plus 600 SC w mieszaninie ze środkiem ochrony roślin Glean 75 WG należy stosować się do zaleceń określonych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.

UWAGI:
1. Środek stosować tylko jeden raz w okresie wegetacji rośliny uprawnej.
2. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
3. Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
4. Nie bronować gleby po przedwschodowym stosowaniu środka.
5. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych i cięższych oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej.
6. Zabieg powschodowy zalecany jest na glebach lekkich, piaszczystych lub kamienistych.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego lub lnu. Nie uprawiać buraków.
W przypadku zastosowania łącznego stosowania środków uwzględnić wpływ następczy obydwu środków wchodzących w skład mieszaniny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem.
Stosując mieszaninę ze środkiem Glean 75 WG przygotować ciecz użytkową środka Legato Plus 600 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać drugi środek i uzupełnić do wymaganej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 301 65 16 Rzeszów – (17) 866 44 09
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 26 76 Warszawa – (22) 619 08 97
Łódź – (42) 657 99 00 Wrocław – (71) 343 30 08
Poznań – (61) 847 69 46 Tarnów – (14) 631-54-09

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.07.10
Okres na sprzedaż zapasów: 2013.01.10
Okres na zużycie zapasów środka: 2014.01.10

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading