LENAZAR 80 WP - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • LENAZAR 80 WP - etykieta-instrukcja stosowania
LENAZAR 80 WP

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
HERMOO Belgium NV, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia., Tel.: +32 11 68 68 66, fax: +32 11 70 74 84

Podmioty wprowadzające środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. P.U.H. "Chemirol", ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, tel: (0-52) 318 88 00, fax: (0-52) 318 88 01
2. "Kazgod" Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 7, 05-850 Błonie, tel/fax: (0-22) 725 38 93, e-mail: kazgod@kazgod.com.pl
3. Agrochest Sp. z o.o., ul. Cmentarna 13, 62-025 Kostrzyn, tel.: (0-61) 818 88 88 e-mail: biuro@agrochest.pl
4. ProCam Polska Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 37, 83-110 Tczew, tel.: (0-58) 530 44 55, tel/fax: (0-58) 530 44 56, e-mail: office@procam.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

LENAZAR 80 WP

Zawartość substancji aktywnej:
lenacyl 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopentapirymidyno-2,4-dion (związek z grupy uracyli) – 80%.

Zezwolenie MRiRW nr 14/2002 z dnia 06.02.2002r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 609/2003p z dnia 01.10.2003r.,
decyzją MRiRW nr R - 203/2004o z dnia 26.04.2004 r.
decyzją MRiRW nr R- 114 /2008 z dnia 23.06.2008 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-135/2009 z dnia 10.08.2009 r.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym, truskawce. Środek pobierany jest poprzez korzenie chwastów, które wkrótce po wzejściu zamierają.

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, rdest kolankowy, rdest powojowy, starzec zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek trójbarwny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wilczomlecze.
Chwasty odporne np.: przytulia czepna, szarłat szorstki, żmijowiec i inne gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
Środek można stosować:
Przedwschodowo:
- przed wysiewem buraków
Zalecana dawka: 0,75 kg/ha.
Po opryskaniu glebę wymieszać broną do głębokości 2-3 cm.
- równocześnie z siewem lub w 1-3 dni po siewie buraków, ale przed ich skiełkowaniem.
Zalecana dawka: 1 kg/ha.
Nasiona buraków wysiewać na jednakową głębokość 2-2,5 cm.

UWAGA:
NIE STOSOWAĆ ŚRODKA NA GLEBACH LEKKICH O NISKIEJ ZAWARTOŚCI PRÓCHNICY.

Powschodowo:
w fazie 3-5 liści buraka środek można stosować łącznie ze środkiem Burakomitron 70 WG w dawce:
Lenazar 80 WP 0,5 kg/ha + Burakomitron 70 WG 3,5 kg/ha.

UWAGA:
Na glebach zwięzłych w przypadku silnego zachwaszczenia dawkę środka Lenazar 80 WP można zwiększyć do 0,75 kg/ha.

2. TRUSKAWKA
Plantacje nowo założone opryskiwać po wytworzeniu przez rośliny truskawek korzeni przybyszowych.
Zalecana dawka: 0,5-1 kg/ha.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Lenazar 80 WP można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Burakomitron 70 WG
Lenazar 80 WP 0,5-0,75 kg/ha + Burakomitron 70 WG 2-2,5 kg/ha.
Plantacje owocujące (od drugiego roku po posadzeniu) opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji.
Zalecana dawka: 1,5-2 kg/ha.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Lenazar 80 WP można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Burakomitron 70 WG
Lenazar 80 WP 1,5 kg/ha + Burakomitron 70 WG 2-3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka na glebach lekkich o niskiej zawartości próchnicy.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

4. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jeżeli potraktowana środkiem plantacja z jakichkolwiek powodów (nierównomierne wschody, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki) musi być powtórnie obsiana, zaleca się wysiew buraka cukrowego lub pastewnego nie opryskując ponownie środkiem Lenazar 80 WP.
Kukurydzę i ziemniak można uprawiać po wykonaniu głębokiej orki (ponad 20 cm). W roku zastosowania środka Lenazar 80 WP nie wysiewać zbóż ozimych.
Jeżeli w okresie wegetacji wystąpiła susza, to przed siewem roślin uprawnych wiosną następnego roku wykonać głęboką orkę przedzimową (ponad 20 cm).
W przypadku stosowania środka Lenazar 80 WP w mieszaninie ze środkiem Burakomitron 70 WG uwzględnić także zalecenia dotyczące następstwa znajdujące się w etykiecie środka Burakomitron 70 WG.

III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
burak cukrowy, burak pastewny, truskawka: NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Podczas sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny środków (jeśli instrukcja środka nie przewiduje inaczej) Lenazar 80 WP rozprowadzony w małej ilości wody dodawać do wcześniej przygotowanej cieczy użytkowej środka towarzyszącego.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.02.06
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading