MAC-Diflufenikan 500 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • MAC-Diflufenikan 500 SC - etykieta-instrukcja stosowania
MAC-Diflufenikan 500 SC

Producent:
Agan Manufactures Ltd., Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, Ashdod 77102, Państwo Izrael; Tel: +972 3 6947 977, fax: +972 3 6095 012, e-mail: main.@main.co.il

Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
PILARQUIM E.U. Sp. z o.o., ul. Solec 81 B, lok. A-51, 00-382 Warszawa; Tel./fax. +48 22 729 1110.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

MAC-Diflufenikan 500 SC

Zawartość substancji aktywnej:
diflufenikan – 2'4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 11/2009 i.r. z dnia 05.06.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-133 /2010d z dnia 04.05. 2010 r.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA.
MAC-DIFLUFENIKAN 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) i niektórych jednoliściennych (głównie miotły zbożowej) w pszenicy ozimej.

DZIAŁANIE NA CHWASTY.
Diflufenikan pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów.
Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa (w dawce wyższej z zalecanych) przytulia czepna.
Chwasty średnio wrażliwe np.: komosa biała, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne np.: ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny, inne chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI.
PSZENICA OZIMA.
Zabieg wykonać:
jesienią w fazie 2-3 liści pszenicy ozimej
Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.

Uwaga!
Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
Wiosną w celu kompleksowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych stosować łącznie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL w fazie pełni krzewienia w dawce:
MAC-Diflufenikan 500 SC 0,1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA:
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
NIE DOTYCZY.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY.

V. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby gdy wiosną zaorano plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X. POMOC MEDYCZNA.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów – (0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec – (0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów – (0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa – (0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343-30-08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.12.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading