MNISZEK 540 SL - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • MNISZEK 540 SL - etykieta-instrukcja stosowania
MNISZEK 540 SL

MNISZEK 540 SL

MNISZEK 540 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na trawnikach, na boiskach sportowych i polach golfowych.

Zawartość substancji aktywnych:
- MCPA w postaci soli potasowej kwas(4-chloro-2-metylofenoksy)octowy (związek z grupy fenoksykwasów) -200 g w 1 litrze środka,
- mekoprop w postaci soli potasowej kwasu 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g w 1 litrze środka,
- dikamba w postaci soli potasowej kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) -40 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R- 96 /2009 z dnia 30 .07.2009 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R - 332/2010d z dnia 10.12.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: 17 24 07 111, fax: 17 24 07 122,
e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

Konfekcjoner:
TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, Tel: 58 774-10-90, Fax: 58 676-74-89, e-mail: info@target.com.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn
    Szkodliwy

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla zwierząt Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie chwastów. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach a proces obumierania następuje po tygodniu od zastosowania. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe np.: babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek lekarski, pępawa zielona, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stokrotka polna, szczaw tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: ostrożeń polny, przetacznik perski.
Chwasty odporne np.: bluszczyk kurdybanek, bylica pospolita, ostrożeń polny, podagrycznik pospolity, przetacznik ożankowy, skrzyp, szczaw polny, rośliny jednoliścienne (np. trawy), chwasty głęboko korzeniące się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. TRAWNIKI, BOISKA SPORTOWE, POLA GOLFOWE.
Środek Mniszek 540 SL można stosować na całą powierzchnię odchwaszczaną lub tylko na miejsca silnie zachwaszczone. Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw, od wczesnej wiosny do jesieni. (od kwietnia do połowy września) w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Zalecana dawka: 2 l/ha w 500 l wody
odpowiada 4 ml w 1 l wody na 20 m²,
lub 20 ml w 5 l wody na 100 m²,
albo 100 ml w 25 l wody na 500 m²
W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować na całą powierzchnię lub tylko na miejsca silnie zachwaszczone.
W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórnego zabiegu.

UWAGI:
Trawnika nie kosić co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka (zwalczane chwasty powinny wytworzyć odpowiednią powierzchnię liści) oraz co najmniej 7 dni po zastosowaniu środka (środek powinien przemieścić się do korzeni chwastów) Zabieg wykonać w momencie, gdy chwasty znajdują się od fazy siewki do fazy 6 liści właściwych.
Nie dopuścić do rozwoju chwastów wieloletnich ponieważ ich wrażliwość na Mniszek 540 SL jest największa w sezonie wegetacyjnym, w którym wzeszły.
W roku założenia trawnika można go odchwaszczać, gdy trawa osiągnie fazę pełni krzewienia.
Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej (szczególnie na liście i niezdrewniałą korę), z uwagi na prawdopodobieństwo ich uszkodzenia. Ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej środka z odkrytą powierzchnią gleby, zwłaszcza pod koronami drzew.
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.
Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.

2. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
- w czasie suszy.
- na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą.
- w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C.
- przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczami.
- na liście i młodą korę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji: NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI
okres zapobiegający zatruciu
DLA LUDZI -1 DZIEŃ
DLA ZWIERZĄT -21 DNI
DLA PSZCZÓŁ -NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi danego typu opryskiwacza.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zabieg wykonać w dzień bezwietrzny (ewentualnie podczas słabego wiatru) nie stwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące uprawy i wykonującego zabieg.
Rośliny rosnące w pobliżu zabezpieczyć folią plastikową. Po wyschnięciu cieczy folię złożyć górną stroną do środka, aby podczas kolejnego jej użycia czystą (nie opryskaną środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny.
Unikać nakładania cieczy na powierzchnię już opryskaną.
Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć wodą, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę.

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków -(12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2013.12.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading