MONDATAK 450 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • MONDATAK 450 EC - etykieta-instrukcja stosowania
MONDATAK 450 EC

MONDATAK 450 EC

MONDATAK 450 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:
Prochloraz / N-propylo - N -[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo] - 1H -imidazol -1 - karboksyamid (związek z grupy imidazoli) - 450 g w 1 litrze środka.
Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: ksylen-mieszanina izomerów.

Zezwolenie MRiRW nr R -68/2008 z dnia 08.10.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-327/2011d z dnia 20.12.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia,
tel.; +353 1 811 2900, fax: +353 1 822 4678, e-mail: info@barclay.ie

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- ProCam Polska Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 37, 83-110 Tczew, tel: (58)530 0607, email: pytlewskibotus@vanet.pl
- HaGe Polska Sp. z o.o., ul. Dr Alberta Schmidta 1, Żołędowo, 86-031 Osielsko k/Bydgoszczy, tel: (52)281 63 01,
email: sekretariat@hagepolska.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
     Szkodliwy     Niebezpieczny dla środowiska

Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
UWAGA: Środek stosować w zbożach jednorazowo w okresie wegetacji.

1. ZBOŻA OZIME
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Pszenica, pszenżyto
- mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień
- łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy

Żyto
- łamliwość źdźbła, rynchosporioza, rdza brunatna

Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. ZBOŻA OZIME I JARE
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:
- pszenica, pszenżyto, żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
- mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści

Jęczmień ozimy, jęczmień jary
- mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza

Żyto
- mączniak prawdziwy, rynchosporioza

Pszenica jara, pszenżyto jare
- mączniak prawdziwy, rynchosporioza

Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

RZEPAK OZIMY
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na rzepaku.
- czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
ZBOŻA - 35 DNI
RZEPAK - 45 DNI.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 4° C i nie wyższej niż 25° C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
- Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 349 28 31 Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ……..
Zawartość netto - ……..
Nr partii - ……..

Termin ważności zezwolenia: 2018.10.08
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading