NORDOX 75 WG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • NORDOX 75 WG - etykieta-instrukcja stosowania
NORDOX 75 WG

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Nordox AS, Ostensjoveien 13, 0661 Oslo – Królestwo Norwegii, tel.: +47-22 97 50 00, fax: +47-22 64 12 08

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
AGROSIMEX Sp. z o.o., ul. Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (0-48) 668 04 71, fax: (0-48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@wp.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

NORDOX 75 WG

Zawartość substancji aktywnej:
miedź w postaci tlenku miedziowego (I) – 75%.

Zezwolenie MR i RW Nr R-11/2004 z dnia 09.03.2004 r.
zmienione decyzją Nr R - 25/2005 z dnia 28. 09. 2005 r.,
decyzją Nr R-58/2006 z dnia 19.08.2006 r. oraz
decyzją MRiRW nr R- 122/2009 z dnia 15.07.2009 r.

Drażniący - Xi         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Drażniący       Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka roślin sadowniczych i pomidorów przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
a) ZIEMNIAK
- Zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 1 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, Nordox 75 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym, co 7-10 dni.

2. ROŚLINY SADOWNICZE
a) JABŁOŃ
- Parch jabłoni
Zalecana dawka: 0,75 - 1 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby.
Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń środek stosować tylko do fazy różowego pąka. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

b) GRUSZA
- Parch gruszy
Zalecana dawka: 0,75 – 1 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby.
Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń środek stosować tylko do początku kwitnienia. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

c) WIŚNIA
- Rak bakteryjny drzew pestkowych
Zalecana dawka
-w okresie nabrzmiewania pąków: 2 kg/ha
-w okresie kwitnienia i po kwitnieniu 1 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

3. ROŚLINY WARZYWNE
a) POMIDOR (W GRUNCIE)
- Bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka, alternarioza
Zalecana dawka: 1-2 kg/ha.
Wyższą dawkę stosować przy silnym nasileniu chorób.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 700 l/ha.
Środek stosować 2-4 razy w sezonie co 10-14 dni, przemiennie z innymi fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka oraz bakteryjnej cętkowatości pomidora i alternariozy. Nordox 75 WG w dawkach 1,5 kg/ha i 2 kg/ha wykazuje plonotwórcze działanie na plony.

UWAGA
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
jabłka, gruszki, wiśnie - 7 dni,
ziemniak - 10 dni,
pomidor w gruncie – 7 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać par cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 86640-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-1145
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2014.03.09
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading