PELLACOL 10 PA - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • PELLACOL 10 PA - etykieta-instrukcja stosowania
PELLACOL 10 PA

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: + 43 732 6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, tel.: (0-22) 620 32 52, fax: (0-22) 654 07 97.

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

PELLACOL 10 PA

Zawartość substancji aktywnej:
tiuram - disulfid tetrametylotiuramu (związek z grupy dwutiokarbaminianów) -10 %.

Zezwolenie MRiRW nr R - 70/2009 z dnia 15.05.2009 r.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

I OPIS DZIAŁANIA
Pellacol 10 PA jest środkiem o działaniu odstraszającym roślinożerne ssaki, w formie pasty do smarowania, przeznaczonym do ochrony drzewek leśnych i sadowniczych przed zgryzaniem i spałowaniem przez roślinożerne ssaki.

II ZAKRES STOSOWANIA
1. LEŚNICTWO
a) SADZONKI DRZEW, MŁODNIKI
- roślinożerne ssaki (gryzonie, zającowate i jeleniowate)
Środek stosować raz w sezonie w okresie jesiennym, na suchą powierzchnię kory drzew i pędów sadzonek. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

zabezpieczenie przed zgryzaniem
Ręką zabezpieczoną w gumową rękawicę nanosić środek na wierzchołkową część pędu głównego, unikając zasmarowywania pączków.
W zależności od gatunku i wielkości sadzonek zużycie środka wynosi 2-4 l/1000 sadzonek.

zabezpieczenie przed spałowaniem
Środek nanosić szczotką nakładając cienką warstwę.
- w młodnikach sosnowych środek nanosić na międzyokółek najbardziej narażony na spałowanie będący w zasięgu głowy zwierzyny (najczęściej pierwszy międzyokółek od góry, z którego opadło już igliwie).
- starsze drzewa iglaste smarować na fragmencie strzały najbardziej narażonej na spałowanie.

2. SADOWNICTWO
DRZEWA OWOCOWE, KRZEWY OWOCOWE
- zwierzęta łowne (zającowate i jeleniowate)

zabezpieczanie przed zgryzaniem pędów oraz strzał, drzewek przed ogryzaniem lub spałowaniem
Środek stosować 2-3 razy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, nanosząc jednolitą warstwę środka na suchą powierzchnię pędów. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
Zalecana dawka: około 1 litr/100 sztuk, w zależności od wielkości drzew i krzewów.

UWAGI:
1. Środek stosować w dni bezwietrzne w temperaturze nie niższej niż 0°C.
2. W przypadku wielokrotnego zastosowania środka Pellacol 10 PA może wystąpić zjawisko przyzwyczajenia się odstraszanych zwierząt.
3. Nie przekraczać dawki 26 l preparatu na jeden hektar zabezpieczanej powierzchni.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
NIE DOTYCZY

IV PRZECHOWYWANIE ŚRODKA
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0°C do 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie wchodzić na teren poddany zabiegowi przed całkowitym wyschnięciem środka ochrony roślin
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ŚRODEK DZIAŁA TOKSYCZNIE NA OSOBY POZOSTAJĄCE POD WPŁYWEM ALKOHOLU. NA DOBĘ PRZED ORAZ NA DOBĘ PO PRACY ZE ŚRODKIEM NIE WOLNO SPOŻYWAĆ ALKOHOLU POD JAKĄKOLWIEK POSTACIĄ.

VI ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważność – 3 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer partii –

Termin ważności zezwolenia: 2019.09.10
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka:
---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading