PENDIGAN 330 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • PENDIGAN 330 EC - etykieta-instrukcja stosowania
PENDIGAN 330 EC

PENDIGAN 330 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy i cebuli.

Zawartość substancji aktywnej:
- pendimetalina (związek z grupy toluidyn) , N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6dinitroanilina - 330 g/l.
Substancja nie będąca substancją aktywną: ksylen, dimetylobenzen - mieszanina izomerów.

Zezwolenie MRiRW Nr R- 78 /2010 z dnia 14.10.2010 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R - 134/2011d z dnia 13.05.2011 r.

Podmiot posiadający zezwolenie:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121, Warszawa, Tel. +48 (22) 395 66 66 , Fax. +48 (22) 395 66 67

Producent:
Agan Chemical Manufacturers Ltd. Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102, Izrael. Tel. +972-8-8515211, Fax +972-8-8522806, e-mail: agan@agan.co.il

Konfekcjoner:
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel. +48 (61) 297 26 00, +48 (61) 812 51 13; fax +48 (61) 297 26 02;
e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N                     Łatwopalny – F
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska       Produkt łatwopalny

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Zawiera pendimetalinę . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 25 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy kukurydzy i cebuli;
- 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy zbóż ozimych.

I DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mlecz zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, iglica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty.
Chwasty odporne: bylica pospolita.
W uprawie zbóż przy stosowaniu łącznym środka Pendigan 330 EC ze środkiem Protugan 500 SC:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.

II ZAKRES STOSOWANIA
ROŚLINY ROLNICZE
Zboża ozime
Pszenica ozima, pszenżyto, żyto.
Środek Pendigan 330 EC stosować tylko łącznie (w mieszance zbiornikowej) ze środkiem Protugan 500 SC.
Zalecane dawki: Pendigan 330 EC 3 l/ha + Protugan 500 SC 1 l ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać jesienią, po wschodach zbóż, od fazy pierwszego liścia do fazy drugiego liścia rośliny uprawnej (BBCH 11-12).

Kukurydza
Zalecana dawka: 4-5 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać doglebowo (do 3 dni po siewie) lub po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 1-2 liści chwastów.

ROŚLINY WARZYWNE
Cebula z siewu
Nasiona cebuli wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.
Zalecana dawka: 3-5 l//ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej. lub
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści.

Cebula z dymki
Zalecana dawka: 4-5 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać do 5 dni po sadzeniu dymki (dawka środka 4-5 l/ha) lub po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm (dawka środka 4 l/ha).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI !
1. Środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym.
2. Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczenia. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich o większej zawartości próchnicy.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą,
- w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin.
2. Środka nie mieszać z glebą.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji opryskanej środkiem Pendigan 330 EC po wykonaniu orki na głębokość 15 cm na polu można uprawiać pszenicę jarą, pszenżyto jare, jęczmień jary, kukurydzę, bobik, łubin żółty i cebulę.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICHJAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2020.10.13
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka:
---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading