POLYVERSUM WP - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • POLYVERSUM WP - etykieta-instrukcja stosowania
POLYVERSUM WP

POLYVERSUM WP

Środek ochrony roślin zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej przed chorobami grzybowymi.
Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Zasiedla on strefę korzeniową eliminując poprzez konkurencyjne działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. Jednocześnie stymuluje wzrost roślin poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin.

Zawartość substancji aktywnej:
106 oospor grzyba Pythium oligandrum - 1 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW /ż.o./ nr 12/2000 z dnia 9.02.2000 r.
zmienione decyzją MRRW Nr 3/2003 z dnia 31.03.2003 r.
decyzją MRiRW nr R-125/2008 z dnia 12.08.2008 r.
decyzją MRiRW nr R- 139/2009 z dnia 18.08.2009 r.
decyzją MRiRW nr R- 25/2010d z dnia 26.01.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 35/2012d z dnia 30.01.2012 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
BIOPREPARATY spol. s.r.o., Unetice 150, Horomeřice 252 - 62, Republika Czeska, tel./fax: +420 233 321 217, e-mail: biopreparaty@biopreparty.eu.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bio Agris Piotr Zajkowski Sp. J., ul. Dylewska 20 B, 03 -011 Warszawa; tel.: 0 793 797 757, fax: (0-22) 390 43 84, e-mail: info@bioagris.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY OZDOBNE (UPRAWIANE W GRUNCIE I POD OSŁONAMI)
- zgorzel zgnilakowa, fuzarioza, fytoftoroza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy
Środek stosować do:
- zaprawiania cebul
Zaprawiać części roślin mocząc w cieczy użytkowej o stężeniu 0,05 % (1 g w 2 l wody) przez 15 minut.
- podlewania roślin
Podlewać bezpośrednio po posadzeniu roślin cieczą użytkową o stężeniu 0,05 % (5 g w 10 l wody).
W przypadku dużego zagrożenia roślin zabieg powtórzyć po 2 tygodniach.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2-4 l/m² w zależności od wielkości roślin.

2. ROŚLINY WARZYWNE
POMIDOR, OGÓREK, PAPRYKA, SAŁATA (UPRAWIANE POD OSŁONAMI)
- fytoftoroza, zgorzel podstawy łodyg, fuzarioza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Zalecane stężenie: 0,05 % (5 g w 10 l wody).
Podlewać rośliny w fazie produkcji rozsady (1-2 zabiegi co 10-20 dni) w ilości 2 litry cieczy użytkowej na 1m² oraz 1-2 razy po ich wysadzeniu na miejsce stałe stosując 100 ml cieczy użytkowej pod jedną roślinę.

TRUSKAWKA
- szara pleśń
Zalecana dawka: 100 g/ha.
Zalecana ilość wody: 300-500 l/ha, używając belki "Fragaria III" lub opryskiwacza wentylatorowego.
Pierwszy zabieg wykonać wczesną wiosną, zaraz po ruszeniu wegetacji. Kolejne od początku fazy kwitnienia co 7 dni.
W przypadku naprzemiennego stosowania z chemicznymi środkami ochrony roślin zachować co najmniej 7 dniowy odstęp, aby nie doszło do oddziaływania na Pythium oligandrum.

UWAGI!
1. Środek najskuteczniej działa w podłożu o temperaturze 12-25°C oraz pH 5,5-7,5.
2. Po zastosowaniu środka Polyversum WP nie stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych.

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zarodniki grzyba Pythium oligandrum, będące substancją aktywną środka, wymagają wstępnej aktywacji przed użyciem, którą należy przeprowadzić w następujący sposób:
1. Do czystego naczynia włożyć worek filtracyjny z odważoną ilością środka Polyversum WP, worek szczelnie zawiązać. Wlać odpowiednia ilość (min. 5 l na każde 250 g środka) czystej, letniej wody. Szczelnie zawiązany worek filtracyjny zostawić w naczyniu z wodą na minimum 1 godzinę (nie dłużej jednak niż 10 godzin).
2. Po upływie jednej godziny worek z Polyversum WP wycisnąć w palcach w taki sposób, aby pozostał w nim jedynie grys (mineralny nośnik, nie zawierający żadnych substancji toksycznych), który można wysypać np. na pole. Po wyczyszczeniu i przepłukaniu można worek ponownie użyć do przygotowania kolejnej aktywacji środka Polyversum WP.
3. Powstałą w naczyniu zawiesinę zarodników wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić do potrzebnej objętości i dokładnie wymieszać.
4. Ciecz użytkową zużyć nie później niż w ciągu dziesięciu godzin od momentu aktywacji grzyba Pythium oligandrum, czyli zamoczenia środka Polyversum WP w wodzie.

UWAGA!
Do zabiegów używać wyłącznie czystego opryskiwacza, gdyż w przypadku zanieczyszczenia go fungicydem nastąpi dezaktywacja roztworu.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać i przewozić wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +15°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Opakowanie po środku usuwać jako odpad komunalny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 44 09
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45
Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09
Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 08 97
Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2013.12.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading