PRO-PROCHLORAZ 450 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • PRO-PROCHLORAZ 450 EC - etykieta-instrukcja stosowania
PRO-PROCHLORAZ 450 EC

PRO-PROCHLORAZ 450 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:
prochloraz/ N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo]-imidazol-1-ilokarboksy-amid ( związek z grupy imidazoli) - 450 g w 1 litrze środka (39,65%).

Zezwolenie MRiRW Nr R-7/2012h.r. z dnia 19.01.2012 r.

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
RAAT (Robbin Aalbers Agrochemical Trading) Generaal Gavinstraat 232, 6552 MP,Groesbeek, Królestwo Niderlandów
tel.:++ 31.24.3880117 Fax.:++ 31.24.3880118 e-mail :robbin.aalbers@planet.nl

Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzenie środka do obrotu na terytorium Republiki Czeskiej:
Makhteshim Agan Industries Ltd., Azrieli Center 1, Tel-Aviv 67021, Państwo Izrael; Tel.: +972 (73) 232 10 00,
fax: +972 (232) 10 74, e-mail: office@ma-industries.com.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
W zbożach środek stosować wyłącznie jednorazowo w okresie wegetacji.

ZBOŻA OZIME
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO
- łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować (BBCH 30-31) od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka

ZBOŻA OZIME I JARE
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
- mączniak prawdziwy, septorioza liści

PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE
- mączniak prawdziwy

JĘCZMIEŃ OZIMY
- mączniak prawdziwy

JĘCZMIEŃ JARY
- mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa

ŻYTO
- mączniak prawdziwy

Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: (BBCH 37-55) początek wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia

RZEPAK OZIMY
- zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy początku kwitnienia do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

III OKRES KARENCJI Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
ZBOŻA -35 DNI,
RZEPAK – 21 DNI.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT Okres zapobiegający zatruciu - NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych,wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk (58) 682 04 04 Rzeszów (17) 866-44-09
Kraków (12) 411 99 99 Sosnowiec (32) 266-11-45
Lublin (81) 740-26-76 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54
Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Termin ważności zezwolenia: 2017.02.02
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Loading