PROTUGAN 500 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • PROTUGAN 500 SC - etykieta-instrukcja stosowania
PROTUGAN 500 SC

PROTUGAN 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w następujących zbożach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:
izoproturon 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g w 1 litrze środka.
Substancje nie będące substancją biologicznie czynną: glikol etylenowy.

Zezwolenie MRiRW Nr 4/2002 z dnia 14.01.2002 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-55/2003p z dnia 09.07.2003 r.,
decyzją Nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
decyzją Nr R-198/2004 z dnia 19.04.2004 r.,
decyzją MRiRW NR R-448/2007 z dnia 29.10 .2007 r.
decyzją MRiRW nr R-169/2010d z dnia 15.06.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-180/2011d z dnia 15.06.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Industries Ltd. Arava House, 12 Golan Street , Airport City,P.O.B. 298, Zip Code 70151, Izrael,
tel: +972 7 3232 1000, fax: +972 7 3232 1074, www.ma-industries.com.

Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Tel. +48 (22) 395 66 66 , Fax. +48 (22) 395 66 67,
e-mail: mapol@mapol.it.pl
2. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-510 Konin tel: (63) 242 102 33, 245 36 40,
fax: (63) 245 36 362.
3. Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów tel: (48) 66 80 471, fax (48) 66 80 486e-mail: agrosimex@wp.pl
4. Krystyna Kuczyńska, Hurtownia Środków Ochrony Roślin w Zamościu, ul. Lwowska 57 A, 22-400 Zamość
5."AGRA - H", Krzysztof Wojdyła; Henryk Krzysztof, import-export Spółka Jawna, ul. Nyska 27, 48-351 Biała Nyska
Tel: (77) 435 68 25-26, 435 18 18, 48 03 51
6. Ciech S.A. Agro-Siarka, ul. Powązkowska 46/50, 00-950 Warszawa tel: (22) 639 15 84, fax: (22) 826 56 33
7. Przedsiębiorstwo Prywatne "KAR", ul. Wiśniowa 4, 55-333 Lutynia tel: (71) 317 12 82, 317 77 68, tel/fax: (71) 317 77 63

Konfekcjoner:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: + 48 63 240 01 18, fax. + 48 63 240 01 18 wew. 136,
e-mail: biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA
Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe:
dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maki, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, rumianek pospolity, tobołki polne, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe:
chaber bławatek, krwawnik pospolity, kurzyślad polny, łoboda ogrodowa, owies głuchy, poziewnik szorstki, rogownica polna, sporek polny, złocień polny.
Chwasty odporne:
fiołek polny, jasnota różowa, jaskier polny, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, przetaczniki, rdesty, rzodkiew świrzepa, wyki, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
PSZENICA OZIMA
Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści pszenicy lub wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do zakończenia fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych wiosną po ruszeniu wegetacji stosować mieszaninę ze środkiem Tomigan 250 EC, w dawce:
Protugan 500 SC 3 l/ha + Tomigan 250 EC 0,4 l/ha
W przypadku stosowania wyżej wymienionej mieszaniny należy uwzględnić, że Tomigan 250 EC działa skutecznie w temperaturze powyżej 8°C.

JĘCZMIEŃ OZIMY
Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści jęczmienia do fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.

ŻYTO
Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści żyta do pełni fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

PSZENŻYTO OZIME
Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści pszenżyta lub wiosną z chwilą rozpoczęcia wegetacji roślin do końca fazy krzewienia pszenżyta.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

Uwaga!
Środek może spowodować przemijające przebarwienia wierzchołków liści pszenżyta nie wpływające na plon ziarna.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha zboża ozime.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. W czasie zabiegu miotła zbożowa powinna znajdować się w fazie 2-4 liści, natomiast chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.
2. Wyższą dawkę środka stosować na glebach zwięzłych lub w przypadku silnego zachwaszczenia pola.
3. W przypadku wystąpienia na plantacji chwastów odpornych na działanie środka Protugan 500 SC do ich zwalczania, jako drugi zabieg można zastosować herbicydy zawierające między innymi MCPA lub 2,4-D w zalecanych dawkach oraz fazach rozwojowych zbóż zgodnie z zaleceniami podanymi w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków.

III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przesiewów nie uprawiać rzepaku jarego i buraków, można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniaki.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V. OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

VI. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
1. na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
2. przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
3. na piaskach luźnych całkowitych i glebach torfowych,
4. w roślinach, które bezpośrednio przed planowanym zabiegiem były lub po zabiegu będą nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową,
5. w zbożach z wsiewką roślin motylkowych
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne lub ochrone twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać na etykiecie).

XI. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków - (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.01.14
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.07.14
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.07.14

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading