PROVADO COMBI PIN 02 PR - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • PROVADO COMBI PIN 02 PR - etykieta-instrukcja stosowania
PROVADO COMBI PIN 02 PR

PROVADO COMBI PIN 02 PR

Środek owadobójczo-nawozowy w formie pałeczek do bezpośredniego stosowania, o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania mszyc, wciornastków, mączlika szklarniowego, czerwców (wełnowców, tarczników, miseczników) i przędziorków występujących na roślinach ozdobnych uprawianych przez amatorów wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
W roślinie działa systemicznie.

Zawartość substancji aktywnych:
imidachlopryd 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina (związek z grupy neonikotynoidów)- 2,5%,
azot, fosfor, potas (N+P2O5 + K2O + MgO) oraz mikroelementy jako nawóz -39%.

Zezwolenie MRiRW Nr 708/2000 z dnia 7.04.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 23.07.2001 r.
decyzją MRiRW Nr R-47/2003/p z dnia 09.07.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-121/2004o z dnia 11.03.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R - 257 /2007 z dnia 29.05.2007 r.
decyzją MRiRW nr R-102/2010d z dnia 8.04.2010 r.
decyzją MRiRW nr R -157/2010d z dnia 28.05.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -159/2011d z dnia 30.05.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer CropScience AG, Landwirtschaftszentrum Monheim, Alfred/Nobel-Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec, tel./fax: +49 (21) 733 380.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 572 36 20, fax: (22) 572 35 00.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Myć ręce pod bieżącą wodą Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY OZDOBNE (POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTE)
- mszyce, wciorniastki, mączlik szklarniowy, czerwce (wełnowce, tarczniki, miseczniki) i przędziorki
Dawkowanie uzależnione jest od średnicy doniczki:
do 10 cm - 1 pałeczka,
od 11 do 14 cm - 2 pałeczki,
od 15 do 18 cm - 3 pałeczki,
powyżej 18 cm - 4 pałeczki.

Pałeczki można stosować przez cały rok, głównie podczas sadzenia lub przesadzania roślin, w czasie intensywnego wzlotu lub po wystąpieniu szkodników.
Pałeczkę umieścić w pobliżu korzeni rośliny wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie przykryta. Po zabiegu obficie podlać roślinę wodą.
Po zastosowaniu pałeczek pierwsze efekty działania widoczne są w przypadku zwalczania mszyc, mączlika szklarniowego, wciornastków i przędziorków po 7 dniach, a czerwców po 14 dniach.
Nawóz zawarty w pałeczkach wzmacnia rośliny osłabione żerowaniem szkodników.
Środek działa przez 6 do 8 tygodni.
Po ponownym pojawieniu się szkodnika pałeczki zastosować powtórnie.
W przypadku dużej liczebności szkodników zastosować środki przeznaczone do aerozolowania lub opryskiwania.

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub etykietę.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45
Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 51 77
Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54
Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Termin ważności zezwolenia: 2011.06.30
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.12.31
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.12.31

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading