SAFIR 125 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • SAFIR 125 SC - etykieta-instrukcja stosowania
SAFIR 125 SC

SAFIR 125 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, żyta i buraka cukrowego.

Zawartość substancji aktywnej:
epoksykonazol - rac-1-[3-(2-chloro-fenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,4triazol (związek z grupy triazoli) - 125 g w 1 litrze środka.
Substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: Solvesso 200.

Zezwolenie MRiRW Nr R-86/2011 h.r. z dnia 19.12.2011 r.

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa; Tel. +48 (22) 395 66 66, +48 (22) 395 66 67,
e-mail: mapol@mapol.it.pl

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne opakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 240 01 18, fax 63 240 01 18 wew.136, e-mail:biuro@pakon-konin.pl
2. ,,SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02

Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu na terytorium Rumunii:
Makhteshim Agan Group, Golan Street, Airport City, 70151, Państwo Izrael; Tel. +972 (73) 232 l0 00, fax: +972 (73) 232 10 74,
e-mail: office@ma-industries.com

Przestrzegaj etykiety stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki
Działa szkodliwie może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
- mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew

Jęczmień ozimy
- mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa

Żyto
- mączniak prawdziwy, rynchosporioza

Pszenica jara, pszenżyto jare
- rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew

Jęczmień jary
- rdza brunatna, rynchosporioza, plamistość siatkowa

Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zabiegi wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby:
- pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare -od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
- jęczmień ozimy i jary - od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia
- żyto - od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Burak cukrowy
- chwościk buraka
Zalecana dawka 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pierwszy zabieg wykonać natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.
Jeśli wystąpiło ponowne porażenie buraków zabieg powtórzyć.

UWAGA:
1. Środek stosować w temperaturach powyżej 12°C.
2. W celu uniknięcia powstania odporności grzybów chorobotwórczych na środki z grupy triazoli, Safir 125 SC stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

III OKRES KARENCJI (Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):
zboża, burak cukrowy - 35 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (Okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0°C - 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej.
Umyć ręce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk (58) 682 04 04 Rzeszów (17) 866 40 25
Kraków (12) 411 99 99 Sosnowiec (32) 266 11 45
Lublin (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź (42) 657 99 00 Warszawa (22) 619 66 54
Poznań (61) 847 69 46 Wrocław (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2013.02.19
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Loading