SCORE 250 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • SCORE 250 EC - etykieta-instrukcja stosowania
SCORE 250 EC

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Szwajcaria tel.: (+41,61) 323-11-11. Fax: (+41,61) 323-12-12.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa Tel.: (0-22) 32606-01. Fax: (0-22) 326-06-99.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

SCORE 250 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. W zwalczaniu parcha środek Score 250 EC wykazuje także działanie wyniszczające.

Zawartość substancji aktywnej:
difenokonazol (1-((2-(2-chloro-4-(4-chlorofenoksy)fenylo)-4-metylo-1,3-dioksolan-2-ilo)metylo)-1H1,2,4- triazol; związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr: 39/2002 z dnia 21.05.2002 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr: R-91/2002/p z dnia 16.12.2002 r.,
decyzją MRiRW nr: R-129/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R -9/2006 z dnia 08.02.2006 r.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny sadownicze
jabłoń, grusza
- parch jabłoni, parch gruszy
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco.
Do wyniszczania plam parcha zaleca się dwukrotne stosowanie środka Score 250 EC w odstępach co 5 dni. Zabiegi wykonywać w okresie od fazy różowego pąka kwiatowego nie więcej, niż 2–3 razy w sezonie.

jabłoń
- mączniak jabłoni
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować od fazy różowego pąka co 7–14 dni, nie więcej niż 2–3 razy w sezonie.

wiśnia
- drobna plamistość liści drzew pestkowych
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować po kwitnieniu nie więcej, niż 2–3 razy w sezonie, co 10–14 dni.
Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.

- brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować na początku lub w pełni kwitnienia, zwykle co 5-7 dni.
Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.

czarna porzeczka, agrest
- amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczki, rdza wejmutkowo -porzeczkowa
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować po kwitnieniu nie więcej, niż 2–3 razy w sezonie, co 10–14 dni.
W razie silnego wystąpienia chorób zabieg powtórzyć 1–2 razy po zbiorach owoców.
Zalecana ilość wody: 500–900 l/ha.

Rośliny ozdobne
róża
- mączniak prawdziwy, czarna plamistość
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 2–3 razy w sezonie, co 7-14 dni.

aster, floks, nagietek, gerbera, łyszczec, cyneraria, begonia (pod osłonami)
- mączniak prawdziwy
Zalecana dawka: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody). Środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 2–3 razy w sezonie, co 7-10 dni.

goździk, cynia, lewkonia, aster
- alternarioza
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 2–3 razy w sezonie, co 7-10 dni.

doniczkowe rośliny ozdobne oraz ligustr
- plamistość liści, antraknoza
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 2–3 razy w sezonie, co 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.

UWAGI:
1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.
4. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
- jabłka, gruszki, wiśnia -14 dni,
- agrest, czarna porzeczka -21 dni.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0°C do 30°C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk (0-58) 301-65-16, Kraków (0-12) 411-99-99,
Lublin (0-81) 740-26-76, Łódź (0-42) 657-99-00,
Poznań (0-61) 847-69-46, Rzeszów (0-17) 866-44-09,
Sosnowiec (0-32) 266-11-45, Warszawa (0-22) 619-08-97,
Wrocław (0-71) 34-330-08.

Okres ważności -2 lata.
Data produkcji -......
Zawartość netto -.....
Nr partii -......

Termin ważności zezwolenia: 2013.12.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading