STOMP 330 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • STOMP 330 EC - etykieta-instrukcja stosowania

STOMP 330 ECSTOMP 330 EC

Stomp 330 EC jest środkiem chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie ziemniaka, cebuli oraz kapusty. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
pendimetalina N-(l-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina (związek z grupy dinitroanilin) - 330 g/l (31,3 %).
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie, frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R - 75/2010 z dnia 08.10.2010 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 311/201ld z dnia 12.12.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 89/2012d z dnia 30.03.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-StraBe 38. 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel. +49 621 60-0,
telefax: +49 621 60-42525, e-mail: inlo.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o.. Al. Jerozolimskie 154. 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99. lax. 22 570 97 92,
e-mail: poczta@basf.com

Środek przeznaczony do stosowania przez, użytkowników profesjonalnych
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe:
chaber bławatek, fiołek polny, dymnica pospolita
Chwasty odporne:
skrzyp polny, żółtlica drobnokwiatowa.

Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania.
Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
ZIEMNIAK
Termin stosowania:
Środek stosować przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obradleniu i zaoraniu pola.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5-5 I/ha
W celu poszerzenia zakresu działania. Stomp 330 EC można stosować przedwschodowo, łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce:
Stomp 330 EC 3.5-5 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 2 l/ha
Uwagi:
1. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
2. Mieszaninę środków Stomp 330 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC sporządzić bezpośrednio przed zabiegiem.

ROŚLINY WARZYWNE
CEBULA (Z SIEWU)
Termin stosowania:
Środek stosować bezpośrednio po siewie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana daw ka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha
lub
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści, na powierzchnię wolną od chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

CEBULA (Z DYMKI)
Termin stosowania:
Środek stosować do 5 dni po sadzeniu dymki.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-5 l/ha
lub
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm, na kiełkujące i wschodzące chwasty
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA (Z ROZSADY)
Termin stosowania: Opryskiwać przygotowane pole bezpośrednio przed sadzeniem rozsady.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwaga
Środek Stomp 330 EC może powodować przemijające uszkodzenia, ewentualnie przejściowe zahamowanie wzrostu roślin uprawnych, do odchwaszczenia których jest zalecany. Objawy te nie mają istotnego wpływu na plonowanie roślin.

4. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą,
- w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin. Środka nie mieszać z glebą.

5. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem Stomp 330 EC. po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą. jęczmień jary, ziemniak oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek (ziemniak, cebula, kapusta głowiasta).

6. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed rozpoczęciem opryskiwania dokładnie określić ilość potrzebnej cieczy, którą należy sporządzić bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.
Połowę ustalonej ilości wody wlać do opryskiwacza, następnie dodać odpowiednią ilość preparatu.
Zamknąć opryskiwacz i ciecz wymieszać.
Opróżnione opakowanie po preparacie wypłukać trzykrotnie wodą. a popłuczyny zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej. Uzupełnić wodę w opryskiwaczu i ciecz ponownie wymieszać.
Opryskiwać w dni możliwie bezwietrzne niestwarzające możliwości znoszenia cieczy na uprawy rosnące w sąsiedztwie.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): NIE DOTYCZY

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): NIE DOTYCZY

4. OKRES OI) OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć wodą z mydłem.
Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych nicbędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebedących celem zwalczania koniecznej jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nicużvtkowanvch rolniczo
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak. stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45
Lublin -(81) 740 89 83 Tarnów - (14) 6315409
Lódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54
Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Termin ważności zezwolenia: 2020.10.07
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Loading