SYLLIT 65 WP - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • SYLLIT 65 WP - etykieta-instrukcja stosowania
SYLLIT 65 WP

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B- 4102 Ougrée, Królestwo Belgii, tel.: +32(0)4 385 97 11, fax.: +32(0)4 385 97 49.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Agrosimex Sp. z o.o., ul. Goliany 43 - 05-620 Błędów, tel.:048 66 80 471, fax.: 048 66 80 486, e-mail: agrosimex@wp.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

SYLLIT 65 WP

Zawartość substancji aktywnej:
dodyna /octan 1-dodecyloguanidyniowy (związek z grupy pochodnych guanidyny) -65%.

Zezwolenie MRiRW Nr 48/2002 z dnia 04.07.2002r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 95/2002/p z dnia 16.12.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 149/2004o z dnia 29.03.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-348/2007 z dnia 19.07.2007 r.
decyzją MRiRW nr R - 176/2010d z dnia 21.06.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -300/2010d z dnia 08.11.2010 r.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 1,58 kg/ha.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
SYLLIT 65 WP to środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, brzoskwiń i śliw przed chorobami grzybowymi.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY SADOWNICZE
A) JABŁOŃ, GRUSZA
- parch
Zalecane dawki:
zapobiegawczo
-przed kwitnieniem - 1,5 kg/ha.
-po kwitnieniu - 1 kg/ha.

interwencyjnie
-w czasie infekcji oraz do 72 godzin po infekcji - 1,5-2 kg/ha.

wyniszczająco
-po pojawieniu się plam parcha - 2,25 kg/ha.
Środek stosować wiosną: przed kwitnieniem i po kwitnieniu do fazy czerwcowego opadania zawiązków.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

UWAGI:
1. Na odmianach wrażliwych na ordzawienie, środek stosować tylko do fazy różowego pąka.
2. Stosując środek po kwitnieniu na odmianach wrażliwych na ordzawienie, nie przekraczać dawki 1 kg/ha.
3. Środek stosować najlepiej od początku wegetacji do około 2 tygodni po kwitnieniu.
4. Zapobiegawczo środek stosować w odstępach co 7-10 dni.

B) WIŚNIA, CZEREŚNIA
- drobna plamistość liści drzew pestkowych
Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po kwitnieniu. Dalsze 2–3 zabiegi wykonać w odstępach co 10-14 dni. Zabieg wykonać najpóźniej do 1 miesiąca po kwitnieniu.

C) BRZOSKWINIA
- kędzierzawość liści
Zalecana dawka: 7,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Środek stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków.

D) ŚLIWA
- torbiel śliw
Zalecane dawki:
-wiosną przed pękaniem pąków (okres bezlistny) – 7,5 kg/ha,
-przed kwitnieniem (faza białego pąka) – 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

UWAGI:
1. Środka nie stosować w temperaturze poniżej 6°C oraz nie używać do sporządzania cieczy użytkowej bardzo zimnej wody.
2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie drzew cieczą użytkową.
3. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej na hektar.
4. W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 1,58 kg/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
JABŁKA, GRUSZKI, WIŚNIE, CZEREŚNIE, ŚLIWKI - 14 DNI
BRZOSKWINIE – NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI
okres zapobiegający zatruciu
DLA PSZCZÓŁ
- dla dawki powyżej 1,58 kg/ha – 30 dni.

DLA LUDZI I ZWIERZĄT
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.07.04
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.01.04
Okres na zużycie zapasów środka: 2014.01.04

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading