TEBU 250 EW - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • TEBU 250 EW - etykieta-instrukcja stosowania
TEBU 250 EW

TEBU 250 EW

TEBU 250 EW jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz wiśni przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:
tebukonazol [(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo) pentan-3-ol ] (związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka

Zezwolenie MRiRW Nr R-60/2005 z dnia 07.12.2005 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-63/2006 z dnia 08.09.2006 r.,
decyzją MRiRW Nr R-29/2008 r. z dnia 18.02.2008 r.,
decyzją MRiRW nr R - 150/2008 z dnia 14.11.2008 r.,
decyzją MRiRW nr R-51/2010d z dnia 18.02.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 302/2010d z dnia 08.11.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D -20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel. 0049 40 23 75 0,
fax. 0049 40 23 75 18 45, e-mail: www.helmag.com.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Helm Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, tel. 22 654 35 00, fax. 22 654 83 10,
e-mail: hps@helmpolska.pl.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa toksycznie na pszczoły.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

II ZAKRES, TERMINY STOSOWANIA I DAWKI
1. Rośliny rolnicze
Zboża ozime i jare
Pszenica ozima
- mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary
- mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa liści

Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica ozima: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień jary: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

Uwaga!
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy (septoriozy plew i fuzariozy kłosów) zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.

Rzepak ozimy
Tebu 250 EW można stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji.
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących terminach:

Jesienią
w fazie 4-6 liści rzepaku
- czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.
Stosowanie środka jesienią korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i poprawia zimotrwałość rzepaku.

Wiosną
w fazie wzrostu pędu głównego
- sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych
- sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.

Uwaga: W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinie rzepaku.

Burak cukrowy
- chwościk buraka
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

Uwaga: Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji buraka.

Rośliny sadownicze
Wiśnia
- brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować jednorazowo w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni kwitnienia.

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY - 32 DNI
RZEPAK OZIMY - 35 DNI
BURAK CUKROWY - 30 DNI
WIŚNIA - 7 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
MINIMUM 3 GODZINY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

UWAGI:
1. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po wieczornym oblocie pszczół.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
4. W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego ani żadnego innego produktu zawierającego substancję aktywna z grupy triazoli częściej niż 2 razy w sezonie.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku ochrony roślin zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2015.12.07
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Loading