TEPPEKI 50 WG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • TEPPEKI 50 WG - etykieta-instrukcja stosowania
TEPPEKI 50 WG

TEPPEKI 50 WG

TEPPEKI 50 WG jest środkiem owadobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej, ziemniaku oraz sadach jabłoniowych.

Zawartość substancji aktywnej:
flonikamid: N-cyjanometylo-4-trifluorometylonikotynamid (związek z grupy karboksamidów) -500 gram w 1 kilogramie środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 45 /2009 z dnia 17.04.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 217 /2010d r. z dnia 30 .07.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-62/2011d z dnia 22.03.2011 r.

Podmiot, który uzyskał pozwolenie:
ISK Biosciences Europe S.A. Avenue Louise 480 bte.12, B-1050 Bruksela, Królestwo Belgii, tel.: +32-2 627 86 11, fax: +32-2 627 86 00.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, tel.: (22) 243 28 85, e-mail: info-pl@belchim.com

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony potomstwa pszczelego środek stosować po wieczornym oblocie pszczół, gdy roślina uprawna jest w fazie kwitnienia lub gdy w uprawie znajdują się kwitnące chwasty lub spadź. Podczas wykonywania zabiegu unikać znoszenia środka na sąsiadujące plantacje.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA
- mszyce zbożowe
zalecana dawka: 0,14 kg/ha
zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.
W sezonie wykonać nie więcej niż dwa zabiegi z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

2. ZIEMNIAK
- mszyce ziemniaczane
zalecana dawka: 0,16 kg/ha
zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika
W sezonie wykonać nie więcej niż dwa zabiegi z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE
3. JABŁOŃ
- mszyce żerujące na jabłoni
zalecana dawka: 0,14 kg/ha
zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
Stosować zgodnie z sygnalizacją , po wystąpieniu szkodnika.
Ilość wody zależy od wielkości drzew oraz użytego sprzętu.
W sezonie wykonać nie więcej niż trzy zabiegi, z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

IV OKRES KARENCJI
okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
Pszenica ozima – 28 dni
Ziemniak – 14 dni
Jabłka – 21 dni

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 50% wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C.
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka
- Nosić odpowiednią odzież ochronną , odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIE OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata .
Data produkcji - ..................
Zawartość netto - ..................
Nr partii - ..................

Termin ważności zezwolenia: 2012.04.17
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.10.17
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.10.17

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading