TILT TURBO 575 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • TILT TURBO 575 EC - etykieta-instrukcja stosowania
TILT TURBO 575 EC

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa. Tel.: (0-22) 326 06 01. Fax: (0-22) 326 06 99.

Producent:
Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box, CH-4002 Bazylea, Szwajcaria. Tel.: +41 (61) 323 11 11. Fax: +41 (61) 323 12 12.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

TILT TURBO 575 EC

Zawartość substancji aktywnych:
- propikonazol ((RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ilometylo]-1H-1,2,4triazol; związek z grupy triazoli) – 125 g w 1 litrze środka,
- fenpropidyna ((RS)-1-[3-(4-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]piperydyna; związek z grupy morfolin) – 450 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R–34/2008 z dnia 16.04.2008 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R–14/2009 z dnia 20.01.2009 r.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
TILT TURBO 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
A) PSZENICA OZIMA
- mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

B) PSZENŻYTO OZIME
- mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew
Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Środek Tilt Turbo 575 EC można stosować również w mieszaninie ze środkiem Amistar 250 SC:
Tilt Turbo 575 EC – 0,6 l/ha + Amistar 250 SC – 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

C) JĘCZMIEŃ OZIMY
- mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

D) ŻYTO
- mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza
Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Środek Tilt Turbo 575 EC można stosować również w mieszaninie ze środkiem Amistar 250 SC:
Tilt Turbo 575 EC – 0,6 l/ha + Amistar 250 SC – 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga: Środek szczególnie przydatny w niekorzystnych warunkach panujących w okresie wykonywania zabiegu (temperatura poniżej 12°C, zaawansowane porażenie roślin przez mączniaka prawdziwego, odmiana zboża o dużej wrażliwości na mączniaka).

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto – 42 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA:
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk (0-58) 349-28-31, Kraków (0-12) 411-99-99,
Lublin (0-81) 740-89-83, Łódź (0-42) 657-99-00,
Poznań (0-61) 847-69-46, Rzeszów (0-17) 866-40-25,
Sosnowiec (0-32) 266-11-45, Tarnów (0-14) 631-51-77,
Warszawa (0-22) 619-66-54, Wrocław (0-71) 343-30-08.

Okres ważności – 3 lata.
Data produkcji -........
Zawartość netto -.......
Nr partii -........

Termin ważności zezwolenia: 2012.06.05
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.12.05
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.12.05

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading