TILT TURBO 575 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • TILT TURBO 575 EC - etykieta-instrukcja stosowania
TILT TURBO 575 EC

TILT TURBO 575 EC

Tilt Turbo 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnych:
- propikonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,8%),
- fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 450 g/l (45,9%).

Zezwolenie MRiRW Nr R- 78/2012 z dnia 05.06.2012 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa. Tel.: (0-22) 326 06 01, Fax: (0-22) 326 06 99.

Producent:
Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska. Tel.: +41 (61) 323 11 11,
Fax: +41 (61) 323 12 12.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
ZBOŻA OZIME
Pszenica ozima
- mączniak prawdziwy, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy
- mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime
- mączniak prawdziwy, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew, rynchosporioza zbóż
Termin stosowania: Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Środek Tilt Turbo 575 EC można stosować również w mieszaninie ze środkiem Amistar 250 SC:
Tilt Turbo 575 EC w dawce 0,6 l/ha + Amistar 250 SC w dawce 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Żyto ozime
- mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Termin stosowania: Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Środek Tilt Turbo 575 EC można stosować również w mieszaninie ze środkiem Amistar 250 SC:
Tilt Turbo 575 EC w dawce 0,6 l/ha + Amistar 250 SC w dawce 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ZBOŻA JARE
Pszenica jara
- mączniak prawdziwy, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary
- mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI
1. Środek Tilt Turbo 575 EC można stosować tylko jeden raz w sezonie wegetacyjnym zbóż.
2. Środek jest szczególnie przydatny w niekorzystnych warunkach panujących w okresie wykonywania zabiegu (temperatura poniżej 12°C, zaawansowane porażenie roślin przez mączniaka prawdziwego, odmiana zboża o dużej wrażliwości na mączniaka prawdziwego).
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA - Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) - Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
szenica – 42 dni
Jęczmień – 42 dni
Pszenżyto – 42 dni
Żyto – 42 dni

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) - Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO - Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Dla zaproponowanego zakresu stosowania środka przy maksymalnej jednokrotnej dawce środka 1 l/ha w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2022.06.05
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Loading