VENZAR 80 WP - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • VENZAR 80 WP - etykieta-instrukcja stosowania
VENZAR 80 WP

VENZAR 80 WP

Środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

Zawartość substancji aktywnej:
lenacyl 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopentapirymidyno-2,4-dion (związek z grupy uracyli) – 80%

Zezwolenie MRiRW nr R- 80 /2009 z dnia 17 .06.2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50,
e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.pl

Producent:
Du Pont International Operations Sarl., P.O.Box 50, 2 Chemin du Pavillion, CH1218 Le Grand Saconnex, Genewa, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 22 71 75 111, fax: +41 22 71 76 088

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody, na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
Środek pobierany jest przez korzenie chwastów, które wkrótce po wschodach zamierają.

Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
Chwasty odporne:
bodziszek drobny, ostrożeń polny i inne gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
Burak cukrowy
Venzar 80 WP stosuje się po wschodach roślin buraka w dawkach dzielonych:
- pierwszy zabieg przeciwko chwastom w fazie liścieni
Zalecana dawka: 0,3 kg/ha
- drugi zabieg w momencie ponownych wschodów chwastów, w około 7-10 dni po pierwszym zabiegu
Zalecana dawka: 0,3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jeżeli potraktowana środkiem plantacja z jakichkolwiek powodów (nierównomierne wschody, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki) musi być powtórnie obsiana, zaleca się wysiew buraka cukrowego lub pastewnego bez ponownego opryskiwania środkiem Venzar 80 WP.
Kukurydzę i ziemniak można uprawiać po wykonaniu głębokiej orki (ponad 20 cm).
W roku zastosowania środka Venzar 80 WP nie wysiewać zbóż ozimych.
Jeżeli w okresie wegetacji wystąpiła susza, to przed siewem zbóż jarych wiosną następnego roku wykonać głęboką orkę przedzimową (ponad 20 cm).

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na glebach lekkich o niskiej zawartości próchnicy
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

IV OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
BURAK CUKROWY -NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2013.12.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading