ZAMIR 400 EW - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • ZAMIR 400 EW - etykieta-instrukcja stosowania
ZAMIR 400 EW

ZAMIR 400 EW

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:
prochloraz
N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo]-imidazol-1-ilokarboksyamid (związek z grupy imidazoli) - 267 g w 1 litrze środka.
tebukonazol (RS)-1-(chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol (związek z grupy konazoli-triazoli) - 133 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R-18/2003 z dnia 01.10.2003 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R – 132/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 39/2006 z dnia 13.06.2006 r.
decyzją MRiRW Nr R-25/2008 z dnia 06.02.2008 r
decyzją MRiRW nr R- 31/2010d z dnia 28.01.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R-95/2010d z dnia 08.04.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-164/2011d z dnia 03.06.2011 r

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Industries Ltd., Arava Mouse, 12 Golan Street, Airport City, P.O.B. 298, Zip Code 70151, Izrael,
tel.: +972 7 3232 1000, fax: +972 7 3232 1074, www.ma-industries.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: + 48 (22) 395 66 66, fax: +48 (22) 395 66 67,
e-mail: mapol@mapol.it.pl

Konfekcjoner:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax. 63 240 01 18 wew. 136, mail. biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

. Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić maskę ochronną Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima
- mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

Jęczmień jary
- mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa, rynchosporioza

Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w terminie:
- pszenica ozima: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień jary: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

Uwaga:
W warunkach sprzyjających rozwojowi septorioza plew w pszenicy ozimej termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.
Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.

Rzepak ozimy
w fazie wzrostu pędu głównego
- sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Zalecana dawka: 1-2 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy wydłużania się pędu głównego do końca fazy wzrostu pędu głównego.

od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych
- zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
Zalecana dawka: 1-2 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy zwartego kwiatostanu do fazy pierwszych płatków kwiatowych.

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):
pszenica ozima, jęczmień jary, rzepak ozimy - 35 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków - (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .........

Termin ważności zezwolenia: 2013.10.01
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading